Skip to main content

Štítek: Ročník 2017

Roč­ník 2017

Cirkusové kreace

Vystou­pe­ní dětí z krouž­ků SVČ Korun­ka, pod vede­ním Vero­ni­ky Pavúkové.

Viteker jako

Mla­dý a talen­to­va­ný hudeb­ník, kte­rý se před­sta­ví na scé­ně Kre­a­tiv­ní Evro­pa. Přijď­te si poslech­nout a pod­po­řit sym­pa­tic­ké­ho Marka.

Koncert bez hranic

Abychom vás zase troš­ku navna­di­li na čer­ven, kte­rý se poma­lu a jis­tě blí­ží, odha­lí­me vám dal­ší potvr­ze­né umělce.

Rozverná komedie

Váno­ce jsou tady a tak vám pro­zra­dí­me dru­hé­ho zná­mé­ho účin­ku­jí­cí­ho na Cir­ku­lum 2017, kte­rý potě­ší pře­de­vším všech­ny fan­dy žonglování.

Klasika v novém kabátě

A je to tady! Odha­lu­je­me prv­ní inte­ri­é­ro­vé účin­ku­jí­cí, kte­ří se na Cir­ku­lum 2017 před­sta­ví s pre­mi­é­rou napros­to ori­gi­nál­ní­ho zpra­co­vá­ní pří­bě­hu o Jáno­ší­ko­vi, tak jak jste ho ješ­tě...

Pořiďte svým blízkým netradiční dárek

Hle­dá­te ori­gi­nál­ní vánoč­ní dárek? Už nemu­sí­te! Máme pro Vás vou­cher na před­sta­ve­ní pro 2 oso­by dle vlast­ní­ho výbě­ru v rám­ci 2. roč­ní­ku fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. Nevá­hej­te a naděl­te svým blíz­kým krás­ný...

Cirkulum 2017 je tady

2. roč­ník fes­ti­va­lu CIRKULUM má své datum, rea­li­zač­ní tým na něm pra­cu­je na plné obrát­ky a Vy — divá­ci — jste jeho nej­dů­le­ži­těj­ší sou­čás­tí. Napiš­te nám pro­to, co se vám na prv­ním roč­ní­ku nej­ví­ce...

CIRKULUM a Nadace ČEZ pomáhají dětem

Děti z dět­ských domo­vů v Pří­bo­ře, Čelad­né, Liptá­lu, Ful­ne­ku a Býchor se díky daro­va­ným vstu­pen­kám moh­ly v červ­nu zúčast­nit 1. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu CIRKULUM, kde se také zapo­ji­ly do výu­ko­vých...

Na Hlavní třídě se vystřídali umělci z celého světa

Na Hlav­ní tří­dě se vystří­da­li uměl­ci z celé­ho svě­ta a pro­mě­ni­li ji na umě­lec­ký bul­vár evrop­ské­ho formátu. Během uply­nu­lých tří dnů, kdy v Porubě pro­bí­hal prv­ní roč­ník uni­kát­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho...

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.