Štítek: Ročník 2019

Roč­ník 2019

A jaké bylo CIRKULUM 2019?

Čtvr­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2019 pro­bě­hl ve dnech 7.–9. červ­na 2019 jako vždy na Hlav­ní tří­dě v Ost­ra­vě Porubě.

Poděkování partnerům

Rádi bychom co nej­sr­deč­ně­ji podě­ko­va­li všem part­ne­rům, kte­ří letos pod­po­ři­li již 4. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM a umož­ni­li tak dosáh­nout jeho sou­čas­né úrov­ně...

Těšíme se na vás!

Fes­ti­val už je sko­ro tady a my bychom vám rádi podě­ko­va­li za vaši pod­po­ru a přízeň.

Cirkulum bude i letos světové

Ten, kdo podrob­ně sle­du­je dění naše­ho fes­ti­va­lu a vše oko­lo něj, by si měl roz­hod­ně pře­číst i vyda­nou tis­ko­vou zprá­vu. Tady ji máte…

Aerialky

Může­te se těšit na moder­ní novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní v podá­ní Káti a Ter­ky z domá­cí scé­ny Cir­kus tro­chu jinak.

Poděkování partnerům

Tou­to ces­tou bychom rádi podě­ko­va­li i našim ofi­ci­ál­ním part­ne­rům, kte­ří nám pomá­ha­jí vytvá­řet jedi­neč­ný pro­gram pro vás a vaše rodi­ny a při­pra­vi­li si během fes­ti­va­lu mimo jiné i mís­to, kde si může­te odpo­či­nout,...

Slovo ředitele festivalu

Slovo ředitele festivalu Milí přá­te­lé, je mi vel­kou ctí a obrov­ským potě­še­ním při­ví­tat Vás na již čtvr­tém roč­ní­ku Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2019. Nový cir­kus a pou­lič­ní...

Přijďte si zatančit do naší swingové tančírny

A máme tu pro vás ješ­tě dal­ší pře­kva­pe­ní, kte­ré na vás na letoš­ním CIRKULUM čeká. V pátek večer se může­te těšit na swin­go­vou tan­čír­nu a to pří­mo v magic­kém pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapi­tó a pod vede­ním lek­to­rů...

Co pro vás znamená festival CIRKULUM v Ostravě Porubě?

Co pro vás znamená festival CIRKULUM v Ostravě Porubě? Zají­má vás, co si o CIRKULUM mys­lí význam­né osob­nos­ti naše­ho kra­je? Pře­čtě­te si, jak nám odpo­vě­dě­li na naši otázku. Ing. Lucie Baránková Vilamová Ph.D. sta­rost­ka...

Ceremoniál

Přijď­te už na vel­ko­le­pý zaha­jo­va­cí cere­mo­ni­ál, kde uvi­dí­te všech­ny účin­ku­jí­cí pohro­ma­dě, před­sta­ví i troš­ku ze své­ho umění.

Expedice

Přijď­te zhléd­nout i pou­ta­vé vystou­pe­ní čes­kých uměl­ců, kte­ří při­chá­zí s novin­kou nazva­nou Expedice.

Expedice

Dvě odváž­né bada­tel­ky se vydá­va­jí pro­zkou­mat dosud neob­je­ve­né končiny.

Letošní novinkou je panelová diskuze

V letoš­ním roč­ní­ku CIRKULUM jsme se roz­hod­li zamě­řit i na vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti nové­ho cir­ku­su, pro­to jsme do neděl­ní­ho pro­gra­mu zařa­di­li nejen již tra­dič­ní novo­cir­ku­so­vý workshop, ale i pane­lo­vou dis­ku­zi...

Murmuyo – Fisura

Z dale­ké Chi­le při­je­de Mur­mu­yo, aby vám před­sta­vil ener­gic­kou show Fisu­ro. Vel­mi inter­ak­tiv­ní, zábav­ná a pře­de­vším plná vzru­šu­jí­cích momen­tů, jejichž hlav­ní­mi účin­ku­jí­cí jsou sami diváci.

Workshop – akrobacie na vertikálním laně

Jít opač­ným smě­rem, než půso­bí gra­vi­ta­ce, ale při­tom mít pocit leh­kos­ti. Nebo nao­pak vyu­žít při­taž­li­vost zem­skou k tomu, abychom nalez­li stav bez tíže. 

Workshop – handstand a flexibility

Kre­a­ti­vi­ta nemá hra­ni­ce. Sta­čí pozo­ro­vat věci z jiné per­spek­ti­vy a nové nápa­dy při­chá­ze­jí sami. I tako­vý efekt může mít tré­nink Hand­stands a flexibility. 

CinKabaret Universe

Mla­dá cir­ku­so­vá krev v Čechách, aneb když se sejdou dvě par­ty mla­dých uměl­ců na jed­nom jevišti.

Kouzelník Karel Pomahač

Líbí se vám magic­ký svět kou­zel? Tak to si roz­hod­ně nenech­te ujít vystou­pe­ní naše­ho kou­zel­ní­ka Kar­la Pomahače.

Kouzelník Karel Pomahač

Pro­fe­si­o­nál­ní kou­zel­ník Karel Poma­hač vás vtáh­ne do svě­ta magie a kou­zel, jenž už nebu­de­te chtít nikdy opus­tit. One man show plná humo­ru zaru­če­ně nadchne celou rodinu.

Akrobatiko

I letos vystou­pí uměl­ci spol­ku Cir­kus tro­chu jinak, ten­to­krát s pro­jek­tem Akrobatiko.

Akrobatiko

Těš­te se na poe­tic­ky zpra­co­va­ný pří­běh plný nád­her­ných kos­tý­mů a akro­ba­tic­kých prv­ků, kte­ré před­ve­dou uměl­ci z ost­rav­ské­ho sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak.

Temperamentní Chorvat roztančí Porubu

Až se bude­te pro­chá­zet na fes­ti­va­le CIRKULUM, jis­tě vám neu­nik­ne ani muzi­kant, kte­rý si říká Magis­ter Ludi Man Band.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter