Skip to main content

Štítek: Ročník 2019

Roč­ník 2019

Magister Ludi Man Band

Nej­uni­kát­něj­ší one man band na celém svě­tě, tak to o sobě ten­to tem­pe­ra­ment­ní chor­vat­ský chla­pík ale­spoň tvrdí.

Compagnie with Balls

Letoš­ní­mi, dalo by se říct, dopro­vod­ný­mi uměl­ci bude sou­bor z Holand­ska, kte­rý si říká Com­pag­nie with Balls.

Compagnie with Balls

The Para­de je úchvat­ný tanec čtyř­me­t­ro­vých lou­tek uli­ce­mi festivalu.

Moz Drums – The lighted drummers

Záři­ví LED bube­ní­ci razí uli­ce­mi s jejich ryt­mic­kým a ori­gi­nál­ně nasvět­le­ným vystoupením.

Rufino Clown – Fausto Barile

Faus­to Bari­le je úžas­ná posta­va, kte­rá v sobě ukrý­vá kou­zel­ný diva­del­ní svět. Ale neboj­te, rád vám své nit­ro ukáže. 

I umělci ze Spojených Států budou letos na CIRKULUM

Letoš­ní roč­ník bude plný netra­dič­ních stree­to­vých vystou­pe­ní a tohle je roz­hod­ně jed­no z nich. Duo Acro­bu­f­fos ze Spo­je­ných Stá­tů si musí zami­lo­vat všich­ni a roz­hod­ně nej­ví­ce je budou milo­vat děti.

Acrobuffos – Waterbombs

Vod­ní gla­di­á­tor­ská show pro celou rodi­nu. Dra­ma­tic­ká oper­ní hud­ba jako epic­ký soun­d­track k vrou­cí bitvě plné léta­jí­cích vod­ních balón­ků a směš­ných komic­kých situací. 

Letos budou na CIRKULUM i zástupci z Velké Británie

Jed­ním z dal­ších inte­ri­é­ro­vých účin­ku­jí­cích je Pan­Got­tic z Vel­ké Bri­tá­nie. V šapi­tó před­sta­ví show Long shot, kte­rá by se dala popsat jako ino­va­ce v žonglování.

PanGottic dává žonglování nový rozměr

Žong­lér­ská show plná humo­ru, kurá­že a ris­ko­vá­ní, ve kte­ré mla­dý kutil před­ve­de i zce­la nesku­teč­né kous­ky, ke kte­rým vyu­ži­je vlast­no­ruč­ně vyrá­bě­né nástro­je. To je Long shot PanGottica. 

Fraser Hooper – Boxing

Až z dale­ké­ho Nové­ho Zélan­du při­je­de dal­ší inte­ri­é­ro­vý účin­ku­jí­cí Fra­ser Hoo­per, kte­rý vystu­pu­je sólo již více než 25 let.

Festival uzavře německý soubor Analog

Hlav­ní hvězdou a záro­veň účin­ku­jí­cím, kte­rý bude uza­ví­rat letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu CIRKULUM, je ber­lín­ský sou­bor Analog.

CIRKULUM má novou grafiku a prestižní ocenění

Už počtvr­té se v červ­nu na tři dny pro­mě­ní Poru­ba v hlav­ní měs­to nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla. Fes­ti­val CIRKULUM se za tu dobu stal akcí, kte­rá už výraz­ně pře­sáh­la hra­ni­ce kra­je. Zís­kal neje­nom sta­tut...

Festival CIRKULUM získal prestižní evropskou známku EFFE

Pokud jste to ješ­tě nesly­še­li, tak se s vámi moc rádi podě­lí­me o jed­nu skvě­lou novinku. Fes­ti­val CIRKULUM dostal pres­tiž­ní evrop­skou znám­ku kva­li­ty EFFE pro roky 2019–2020, kte­rá je udě­lo­vá­na vybra­ným fes­ti­va­lům význam­ným...

Ze severu přijede Sven from Sweden

Pou­lič­ní show blon­ďa­té­ho mla­dí­ka se nápad­ně nese v tónech mod­ro­žlu­tých. Sven je totiž rodi­lý Švéd a je na to pat­řič­ně hrdý.

Sven from Sweden

Sven je jeden z vel­mi mála švéd­ských full time pou­lič­ních uměl­ců vystu­pu­jí­cích na fes­ti­va­lech a jiných akcích po celém světě.

Duo Looky – The Happy Hour Show

Inter­ak­tiv­ní a ener­gic­ká podí­va­ná, u kte­ré se nikdo roz­hod­ně nudit nebu­de. Izra­el­ské Duo Loo­ky s ní pro­je­lo už celý svět a koneč­ně se zasta­ví i u nás, tak si to nenech­te ujít.

První účinkující roku 2019 odhalen!

Dal­ší nový rok je zase tady a čtvr­tý roč­ník CIRKULUM se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží, a tak jsme si řek­li, že je na čase před­sta­vit vám jed­no­ho z účin­ku­jí­cích, kte­rý se v červ­nu obje­ví na pou­lič­ní...

Jay Toor – Holiday on Delay

Zábav­ná pou­lič­ní one woman show němec­ké uměl­ky­ně Jay Toor o ne zce­la vyda­ře­né let­ní dovo­le­né je tím nej­lep­ším lékem na chmur­nou náladu.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.