Štítek: Ročník 2022

Theatro Oculus

Kou­zel­ný záži­tek a neče­ka­ná podí­va­ná, kte­rá vtáh­ne kaž­dé­ho, kdo si to bude přát.

Sketch comedy

Impro­vi­zač­ní taneč­ní a akro­ba­tic­ká per­for­man­ce v podá­ní drži­te­le Gui­nesso­va rekor­du ve sko­ku na jed­né ruce Davi­da Par­ga­če a pro­fe­si­o­nál­ní­ho taneč­ní­ka Patric­ka Ulmana.

Cirk Motion

Jsme par­tič­ka, jsme team, baví nás cir­kus, nebo­jí­me se pře­kra­čo­vat hranice. Tato mla­dá šes­ti­ce tré­nu­je v UmCir­kum – cen­t­rum nové­ho cir­ku­su v Ost­ra­vě, mají za sebou akro­ba­tic­ké worksho­py a sou­stře­dě­ní, maka­jí...

Motýlí svět

Dět­ský svět před­sta­vi­vos­ti je křeh­ký jako motý­lí kří­d­la, na nichž ale může­me odle­tět, kam jen bude­me chtít. Mik­ro­kos­mos hmy­zu je zrych­le­nou ana­lo­gií svě­ta dvojnož­ců, tedy nás, lidí. Kaž­dý zakuk­le­nec, hou­sen­ka a motýl...

Změna v programu

Neče­ka­né změ­ny nemá nikdo rád, ale někdy při­ná­ší i nové možnosti. La Sbrin­do­la u nás bohu­žel nemů­že momen­tál­ně vystou­pit, ale náhra­du máme více než uchá­ze­jí­cí. Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum vystou­pí Hugo Miro a Samu­el...

Caricatos

Odleh­če­ná, jem­ná a deli­kát­ní show, zamě­ře­ná na komu­ni­ka­ci s diváky. CARICATOS je prv­ním poči­nem Huga Mira a Samu­e­la Penhas­t­ra, dvou mezi­ná­rod­ních uměl­ců, kte­ré spo­ju­je dlou­há pro­fe­si­o­nál­ní kariéra. Impro­vi­zo­va­ný...

Residual Gurus

Elek­tro­nic­ké zvu­ky, ryt­mic­ké tóny z Indie, ori­gi­nál­ní nástro­je, tanec, smích a diva­del­ní improvizace. To je meta­mor­fó­za pro­střed­nic­tvím hud­by, ztě­les­ňu­jí­cí hod­no­ty, jako je respekt, udr­ži­tel­nost a lás­ka....

Choker a Cheka

Pou­lič­ní show plná humo­ru, akro­ba­cie a tra­dič­ních novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín v podá­ní čes­ko-mexic­ké dvo­ji­ce zces­to­va­lých umělců. Domi­ni­ka a Anto­nio se sezná­mi­li na fes­ti­va­lu v Duba­ji v roce 2015,...

Lorenzo Galli

Tem­pe­ra­ment­ní ital­ský hudeb­ník a pou­lič­ní umě­lec roz­tan­čí kaž­dé­ho, koho potká. Nespou­ta­nou výstřed­ní show POOM-CHA plnou ital­ské­ho tem­pe­ra­men­tu, ale taky výstřed­nos­ti a zába­vy při­vá­ží ital­ský mul­ti­funkč­ní...

Fredy & Krasty

Žád­ná dep­ka, ale pořád­ná por­ce natřís­ka­né­ho streetfunku. Čes­ky rapo­va­né sklad­by plné nad­sáz­ky a humo­ru jsou orá­mo­va­né skvost­ný­mi refré­ny. F&K, nebo­li čes­ké PAPRIKY, jak je tato kape­la ozna­čo­vá­na svý­mi fanouš­ky,...

Lam Trio

Prvo­re­pub­li­ko­vé Lam Trio z Bes­kyd s mezi­ná­rod­ní­mi zku­še­nost­mi hra­je poho­do­vý swing a čes­ké ever­gre­e­ny 20.–40. let dva­cá­té­ho století. Z hudeb­ních žánrů v reper­toá­ru zazní­va­jí hot jazz, swing,...

Hringleikur

Pře­hlíd­ka sou­čas­né­ho cir­ku­su, kte­rá byla pro­ve­de­na jako diva­del­ní i ven­kov­ní show, v Rey­kja­ví­ku i na pří­rod­ních ven­kov­ních mís­tech po celém Islandu. Ať už je poča­sí jaké­ko­liv, je to show, kte­rá se zro­di­la...

Poppy a Adélka

Svě­to­běž­ni­ce Pop­py a její poťouch­lá kama­rád­ka Adél­ka při­je­dou vám a vašim dětem zpří­jem­nit červ­no­vé dny na fes­ti­va­lu CIRKULUM. Pop­py a Adél­ka jsou dlou­ho­le­té kama­rád­ky, kte­ré den­ně zaží­va­jí nová, zábav­ná...

Crilla Silouhette

Vyna­lé­za­vá show plná vše­mož­ných novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plín zasa­ze­ná do fel­li­ni­ov­ských kulis. LE CYCLO-FA‘ SHOW Mada­me Silhou­et­te a Mon­sie­ur Penom­bre před­sta­vu­jí zábav­nou kome­dii ve sta­ro­dáv­ném sty­lu: hlav­ním...

The Gentlemen

Mla­dí páno­vé, kte­ří nepo­se­dí na jed­nom mís­tě, to jsou The Gentlemen! Ryze chlap­ské před­sta­ve­ní, kte­ré však potě­ší nejed­nu dámu! To jsou skvě­lí gentle­ma­ni, kte­ří před­ve­dou pořád­nou show plnou akro­ba­cie, par­kou­ru a taky...

OnTheRoad

Milá a zábav­ná pouť novo­cir­ku­so­vý­mi dis­ci­plí­na­mi, kte­rá pove­de k srd­ci jed­né akro­bat­ky i nejed­no­ho diváka.

Cvičme v rytme

Ener­gic­ká dvo­ji­ce KoKo a LuLu a jejich sesta­va ze svě­to­vé sou­tě­že v Ame­ri­ce. Akro­ba­cie, žong­lo­vá­ní, tanec a visu­tá hrazda jsou nedíl­nou sou­čás­tí této novo­cir­ku­so­vé inscenace.

Prodej vstupenek zahájen

Chce­te mít jis­to­tu, že uvi­dí­te všech­ny hvězdy fes­ti­va­lu Cir­ku­lum? Kup­te si vstu­pen­ky už v před­pro­de­ji a bude­me mít i jis­to­tu, že výraz­ně ušetříte. Kou­pit vstupenky

Vlez v les

Poe­tic­ká novo­cir­ku­so­vá baj­ka o lese, zví­řa­tech a živlech ve své tajem­nos­ti i kráse. Kaž­dý z nás občas tou­ží být jen tak někde v lese, pro­chá­zet se po vlh­kých mecho­vých pol­štá­řích, vde­cho­vat mlhu a sle­do­vat...

Circus Ronaldo

Sed­má gene­ra­ce ryze cir­ku­so­vé rodi­ny před­vá­dí své vari­e­té za zvu­ků sta­ro­dáv­ných mecha­nic­kých varhan.  Spo­leč­ně s mla­dý­mi cir­ku­so­vý­mi uměl­ci a se svým otcem v roli tre­né­ra spo­jil Nanosh Ronal­do všech­ny...

Circo Pitanga

Oprav­du před­sva­teb­ní shon a pří­pra­vy kon­čí vždy šťast­ně? Uvi­dí­me… tro­cha bur­les­ky a bláz­ni­vé­ho doje­tí nemů­žou být na škodu! Naiv­ní pár se při­pra­vu­je na nej­dů­le­ži­těj­ší oka­mžik – svat­bu. Shon a cíl...

Cie Zec

Neo­do­la­tel­ná show plná ener­gie a humo­ru, neko­neč­né fan­ta­zie protka­né podiv­nost­mi vše­ho dru­hu, poezie i živé hud­by. To vše a mno­hem víc před­ve­de tahle bláz­ni­vá tro­ji­ce umělců. Mezi Colom­bem, Susa­nou a Pollem...

Manic Freak

Odzbro­ju­jí­cí klauni­á­da šíle­né­ho artisty.

Just Try It

Víte o mezi­ná­rod­ním vzdě­lá­va­cím pro­jek­tu Edu­cati­on by Cir­cus – Vzdě­lá­vá­ní cirkusem?

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter