Skip to main content
 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NOWEGO CYRKU I TEATRU ULICZNEGO 

  5.–9. czerw­ca 2024
  Ostra­wa, Zamek Śląsko-Ostrawski
 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NOWEGO CYRKU I TEATRU ULICZNEGO 

  5.–9. czerw­ca 2024
  Ostra­wa, Zamek Śląsko-Ostrawski
 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NOWEGO CYRKU I TEATRU ULICZNEGO 

  5.–9. czerw­ca 2024
  Ostra­wa, Zamek Śląsko-Ostrawski
 • MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL NOWEGO CYRKU I TEATRU ULICZNEGO 

  5.–9. czerw­ca 2024
  Ostra­wa, Zamek Śląsko-Ostrawski

Udostępnij znajomym

Organizator festiwalu 

Cir­kus tro­chu jinak, z.s.
V Zálo­mu 29481
700 30 Ostrava-Zábřeh
Czech Republic 

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670 

Tel.: +420 608 257 694
E‑mail: cirkulum@cirkulum.cz

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne sto­iskiem na festi­wa­lu kon­tak­tu­ją się z: produkce@cirkulum.cz

Festi­wal CIRKULUM jest pierw­szym w swo­im rodza­ju mię­dzy­na­ro­do­wym festi­wa­lem w regio­nie Moraw Pół­noc­nych i Ślą­ska. Ory­gi­nal­na kon­cep­cja festi­wa­lu jest jedy­ną w swo­im rodza­ju. Wpro­wa­dza inno­wa­cje w naj­ró­zniej­szych gatun­kach arty­stycz­nych, w takich jak na przy­kład Nowy Cyrk, taniec, muzy­ka, pan­to­mi­ma, teatr ulicz­ny czy improwizacja.