Skip to main content
Happening pro Cirkulum 2020

Happening pro Cirkulum 2020 

Hap­pe­ning pro CIRKULUM je jedi­neč­ným pro­jek­tem, kte­rý rea­li­zu­je­me se sna­hou o vrá­ce­ní kul­tur­ní­ho dění do Ost­ra­vy a do našich živo­tů. Těšit se může­te na top před­sta­ve­ní čes­kých špi­ček novo­cir­ku­so­vé scé­ny a samo­zřej­mě i pou­lič­ní uměl­ce a jiné show. Zkrát­ka a dob­ře, bude to hod­ně zába­vy a legra­ce, tak jak to zná­te z naše­ho fes­ti­va­lu. Jen v men­ším roz­sa­hu a bez mezi­ná­rod­ních sou­bo­rů, zato v podá­ní těch nej­lep­ších na čes­ké scéně.


Bratři v tricku – Plovárna 

7. srpna 2020 v 18.00 – AMFI Ostrava-Poruba 

Bratři v tricku
Autor­ské žong­lér­sko – akro­ba­tic­ké před­sta­ve­ní, ve kte­rém se může­te těšit na krás­né kos­týmy, spous­tu humo­ru i netra­dič­ní pohy­bo­vé prv­ky je skvě­lou vol­bou pro celou rodi­nu. Přijď­te se poba­vit a nasát let­ní atmo­sfé­ru dob, kdy muži kava­lír­sky bojo­va­li o pří­zeň žen.
Více infor­ma­cí

Nech­te na sebe dých­nou­ti atmo­sfé­ru časů minu­lých, kdy muži pečo­va­li o své zdra­ví a těles­nou čis­to­tu v říč­ních láz­ních. Nero­bí­ce věcí užit­ko­vých, trá­vi­li i sebe­roz­mar­něj­ší léta v tvůr­čí zahál­ce, roz­mlou­va­jí­ce nad téma­ty svě­to­tvor­ný­mi. Ve chví­li, kdy na prk­na plo­vá­ren­ská zaví­tá dív­ka pova­hy nad­mí­ru jem­né, roz­bí­há se děj a není v ničí moci, aby jej zadr­žel. K ďasu!

Svět, kte­rý uvi­dí­te, jest z hra­vos­ti, neboť hra před­chá­zí před činy. A jeli­kož pří­chyl­nost dvou pohla­ví jest star­ší než­li ská­ly a moře, stá­vá se hra zbra­ní v líté při o krás­nou dívku.

A pro­to vejdě­te, vejdě­te bez zdrá­há­ní! Páno­vé dnes ozna­či­li kou­pel za vla­hou. Vyjas­ňu­je se a k poled­ni bude vedro.

Před­sta­ve­ní je vol­ně inspi­ro­vá­no nove­lou Roz­mar­né léto Vla­di­sla­va Van­ču­ry. Poe­ti­ku toho­to auto­ra pře­vá­dí s leh­kos­tí a jem­nou gro­teskou do pohy­bo­vé humo­res­ky, v níž vyu­ží­vá cir­ku­so­vých dis­ci­plín – žong­lo­vá­ní, pro­va­zo­cho­dec­tví a páro­vé akro­ba­cie. Záha­dy. Humor. Srd­cervou­cí podívaná.

V sezó­ně 2012/2013 bylo před­sta­ve­ní nomi­no­vá­no na cenu Diva­del­ních novin v oblas­tech Alter­na­tiv­ní diva­dlo a Tanec a balet.

V srpnu roce 2015 obdr­že­lo před­sta­ve­ní Cenu divá­ka v rám­ci 26. Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu lout­ko­vé­ho diva­dla ve Slo­vin­ském Mariboru.

 • Kdy: 7. 8. 2020 v 18.00
 • Kde: AMFI Ostrava-Poruba
 • Cena: 100 Kč dospě­lí / 50 Kč děti do 140 cm
 • Dél­ka před­sta­ve­ní: cca 60 min
 • Výpra­va: Mari­an­na Stránská
 • Režie: Vero­ni­ka Riedlbauchová
 • Účin­ku­jí: Adam Jar­chov­ský, Vác­lav Jelí­nek, Kris­tý­na Vlčková

www.bratrivtricku.cz


La Putyka – Kaleidoscope 

8. srpna 2020 v 19.00 – AMFI Ostrava-Poruba 

La Putyka – Kaleidoscope
Před­sta­ve­ní Kalei­do­sco­pe je hor­kou novin­kou toho­to léta, mělo pre­mi­é­ru 8.6.2020 v Pra­ze. Je doslo­va nabi­té nejen širo­kou šká­lou cir­ku­so­vých dis­ci­plín, ale i tan­cem, kome­di­ál­ní­mi vstu­py a pěvec­ký­mi čís­ly! Reži­sé­rem je Fin Mak­sim Koma­ro, kte­rý spo­lu­pra­co­val i na něko­li­ka pře­de­šlých před­sta­ve­ních a je uzná­ván nejen v ČR, ale i zahraničí.
Více infor­ma­cí

Šíle­né sko­ky na obřím tee­ter­bo­ar­du, sku­pi­no­vé taneční cho­re­o­gra­fie, závěsná akro­ba­cie i lety na tram­po­lí­ně. Gag střídá trik a ryt­mic­ká hud­ba smích, hyp­no­tic­ké obra­zy kon­tras­tu­jí s let­ní par­ty pod širým nebem. Tradiční se potká­vá s moder­ním, ostřílení putykáři se mísí s mla­dou cir­ku­so­vou krví. Cel­kem osm akro­ba­tů, her­ců a tanečníků v představení pro­bles­ku­je podob­ně jako barev­né střípky v kra­so­hle­du. Nemys­le­te. Otevřete oči, nastraž­te uši a nech­te se pohl­tit křikla­vou kolá­ží umu a rados­ti. „Jak název napo­ví­dá, v nové show se soustředíme spí­še na krá­su for­my, dyna­mi­ku a kouz­lo oka­mži­ku, než že bychom filo­zo­fo­va­li o nesmr­tel­nos­ti brou­ka.“ – Mak­sim Komaro

 • Kdy: 8. 8. 2020 v 19.00
 • Kde: AMFI Ostrava-Poruba
 • Cena: 170 Kč dospě­lí / 70 Kč děti do 140 cm
 • Dél­ka před­sta­ve­ní: cca 45 min
 • Režie: Mak­sim Koma­ro (FIN)
 • Počet účin­ku­jí­cích: 8

www.laputyka.cz


Losers Cirque Company – Kolaps 

9. srpna 2020 v 19.00 – AMFI Ostrava-Poruba 

Losers Cirque Company – Kolaps
Před­sta­ve­ní od legen­dar­ních „lose­rů“ je o život­ních vze­stu­pech a pádech. Je to ener­gic­ká novo­cir­ku­so­vá show plná vzru­ši­vých akro­ba­tic­kých čísel za dopro­vo­du živé hud­by, při kte­ré se vám bude tajit dech!
Více infor­ma­cí

Kolaps, sou­část všech živo­tů, kaž­do­den­ní zku­še­nost, kte­rá ničí, bor­tí a drtí. Kolaps, kte­rý bude­je, zoce­lu­je, utu­žu­je, nebo se jen rutin­ně vra­cí, aniž bychom si všimli a uvě­do­mo­va­li si jeho pří­tom­nost. Bez kolap­su nelze posou­vat své mož­nos­ti, nelze jít vpřed, nelze pře­kro­čit svůj stín. Zají­má nás pod­sta­ta kolap­su, to, co dělá s jedin­cem a co nao­pak s celou spo­leč­nos­tí. Oto­čí se spo­leč­nost ke kola­bu­jí­cí­mu zády? Vyu­ži­je spo­leč­nost kolap­su jedin­ce nebo nabíd­ne pomoc­nou ruku?

 • Kdy: 9. 8. 2020
 • Kde: AMFO Ostrava-Poruba
 • Cena: 170 Kč dospě­lí / 70 Kč děti do 140 cm
 • Dél­ka před­sta­ve­ní: cca 80 min
 • Cho­re­o­gra­fie: Maty­áš Ramba
 • Režie: Tom­sa Legierski
 • Účin­ku­jí: Petr Hor­ní­ček, Lukáš Machá­ček, Maty­áš Ram­ba, Vítěz­slav Ram­ba, Jana Tel­co­vá, Kris­tý­na Strán­ská, Mar­ti­na Illi­cho­vá, Nikol Kopá­čo­vá, Ondřej Sochůrek, Jiří Běl­ka, Jose­fi­na Žam­po­vá, Vla­di­mír Mikláš

www.loserscirque.cz

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.