Skip to main content

Bez bariér 

Nabí­zí­me kva­lit­ní ser­vis také návštěv­ní­kům s pohy­bo­vým či jiným znevýhodněním.

Pro­stor fes­ti­va­lu je ve veřej­ně pří­stup­ném are­á­lu stan­dard­ně bez­ba­ri­é­ro­vý. Rov­něž v pro­sto­ru hlav­ní scé­ny je bez­ba­ri­é­ro­vý pří­stup a mís­ta pro vozíčkáře.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.