Skip to main content

Děti 

Pro­gram fes­ti­va­lu pomýš­lel i na nejmenší.

Pro děti tady bude taky ráj, nesčet­ně mno­ho klaun­ských, žong­lér­ských, ale i artis­tic­kých vystou­pe­ní. Děti se budou cítit jako Alen­ka v říši divů. Kaž­dý den bude na něja­ké scé­ně ale­spoň jed­no před­sta­ve­ní urče­no prá­vě pro naše malé klau­ny, klauni­ce, artist­ky a artisty.

Pro­sí­me rodi­če, aby opat­ři­ly své rato­les­ti ale­spoň dvě­ma tele­fon­ní­mi čís­ly, jež pat­ří jejich dopro­vo­du na tuto akci, může­me tak pře­de­jít nepří­jem­ným situ­a­cím, kdy­by se Vaše dít­ko zatoulalo.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.