Skip to main content

Návštěvní řád 

Návštěv­ní řád je sou­čás­tí Obchod­ních pod­mí­nek a urču­je pod­mín­ky, kte­ré musí kupu­jí­cí (dále jen divák) dodr­žo­vat ve všech pro­sto­rách. Není-li uve­de­no jinak.

 1. Divák je povi­nen respek­to­vat poky­ny per­so­ná­lu, bez­peč­nost­ní služ­by i dal­ších opráv­ně­ných osob fes­ti­va­lu a je povi­nen dodr­žo­vat veš­ke­ré poky­ny pořadatelů.
 2. Do pro­stor šapi­to je zaká­zá­no vstu­po­vat pod­na­pi­lý a pod vli­vem omam­ných a jiných psy­cho­t­rop­ních látek, se zbra­ní, nebo v dopro­vo­du zví­řat, výjim­ku tvo­ří pou­ze vodí­cí a asi­s­tenč­ní psi u zdra­vot­ně posti­že­ných osob. V pří­pa­dě nut­nos­ti je divák na vyžá­dá­ní povi­nen podro­bit se při vstu­pu do šapi­to kon­t­ro­le i kon­t­ro­le jím vná­še­ných před­mě­tů. V pří­pa­dě nut­nos­ti je mož­no se obrá­tit na inspek­tor­ku šapi­to dané­ho představení.
 3. Na akcích a před­sta­ve­ních, dopo­ru­ču­je­me vhod­né poho­dl­né oble­če­ní. S ohle­dem na ostat­ní návštěv­ní­ky před­sta­ve­ní může být divák, v pří­pa­dě znač­ně zne­čiš­tě­né­ho, či jinak nevy­ho­vu­jí­cí­ho odě­vu, hle­dišt­ním per­so­ná­lem pře­sa­zen na jiné mís­to v hle­diš­ti, než na kte­ré si zakou­pil vstu­pen­ku. Divák, kte­rý svým cho­vá­ním ohro­žu­je bez­peč­nost ostat­ních divá­ků, ruší pro­bí­ha­jí­cí před­sta­ve­ní či obtě­žu­je ostat­ní divá­ky, může být vyká­zán z šapi­tó, stej­ně tak jako divák, kte­rý nevy­ho­ví poky­nům hle­dišt­ní­ho per­so­ná­lu. Bez náro­ku na vrá­ce­ní finan­cí za zakou­pe­nou vstupenku.
 4. Kaž­dý divák vstu­pu­jí­cí do šapi­to je povi­nen se pro­ká­zat plat­nou vstupenkou.
 5. Dítě musí mít vlast­ní vstu­pen­ku, pokud není uve­de­no jinak. Dětem jsou urče­na dět­ská před­sta­ve­ní, věko­vé dopo­ru­če­ní je uve­de­no u kaž­dé­ho titu­lu na webu fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. Není-li uve­de­no pro kon­krét­ní před­sta­ve­ní jinak. Za nezle­ti­lé oso­by a jejich cho­vá­ní odpo­ví­dá rodič, zákon­ný zástup­ce, peda­go­gic­ký dozor či doprovod.
 6. Divák, kte­rý při­jde poz­dě, tedy po začát­ku před­sta­ve­ní, nebu­de vpuš­těn do šapi­tó a to s ohle­dem na již pro­bí­ha­jí­cí pro­duk­ci. Zakou­pe­ná vstu­pen­ka auto­ma­tic­ky pro­pa­dá kupu­jí­cí nemá prá­vo na vrá­ce­ní peněz za zakou­pe­nou vstu­pen­ku. Před začát­kem před­sta­ve­ní je divák povi­nen vypnout či zti­šit mobil­ní tele­fon a v prů­bě­hu před­sta­ve­ní je zaká­zá­no jaké­ko­liv jeho pou­ží­vá­ní. Foto­gra­fo­vá­ní a poři­zo­vá­ní audio či video zázna­mů je tak­též zaká­zá­no. Cir­ku­lum si vyhra­zu­je prá­vo kon­t­ro­lo­vat dodr­žo­vá­ní těch­to naří­ze­ní v prů­bě­hu celé­ho před­sta­ve­ní. V pří­pa­dě neo­práv­ně­né­ho poří­ze­ní foto­gra­fií a zázna­mů má hle­dišt­ní per­so­nál Cir­ku­lum prá­vo vyzvat divá­ka k jejich sma­zá­ní, pří­pad­ně toto sma­zá­ní zajis­tit jiný­mi prostředky.
 7. Divá­ci jsou povin­ni odlo­žit klo­bou­ky, dešt­ní­ky, bato­hy či nákup­ní taš­ky, aby neob­tě­žo­va­li okol­ní diváky.
 8. Vná­šet roz­měr­ná zava­za­dla do šapi­to je z bez­peč­nost­ních důvo­dů zaká­zá­no. Dět­ské kočár­ky není mož­no vná­šet do šapi­tó. Pone­chá­ní dítě­te v kočár­ku bez dozo­ru během před­sta­ve­ní není dovo­le­no. Jízd­ní kolo není mož­né ulo­žit v šapitó.
 9. Kon­zu­ma­ce občer­stve­ní je mož­ná pou­ze v mís­tech k tomu urče­ných. Vná­še­ní jíd­la a pití ve skle či plas­tu do pro­sto­ru hle­diš­tě šapi­to, není povo­le­no. Divák je povi­nen zacho­vá­vat čis­to­tu a pořádek.
 10. V pří­pa­dě vzni­ku požá­ru je kaž­dý povi­nen upo­slech­nout poky­ny zaměst­nan­ců fes­ti­va­lu Cirkulum.
 11. V pří­pa­dě eva­ku­a­ce z pro­stor šapi­to je kaž­dá oso­ba pobý­va­jí­cí v té chví­li v pro­sto­rách šapi­to povin­na dodr­žo­vat eva­ku­ač­ní plán a řídit se poky­ny pořa­da­te­le, hle­dišt­ní­ho per­so­ná­lu a dal­ších pově­ře­ných osob řídí­cí eva­ku­a­ci. Na jejich výzvu je kaž­dý povi­nen ihned opus­tit pro­stor šapito.
 12. V pří­pa­dě vni­ku úra­zu jaké­ko­li oso­by je kaž­dý, kdo tuto sku­teč­nost zpo­zo­ru­je, povi­nen uvě­do­mit o tom hle­dišt­ní per­so­nál. Lékár­nič­ka prv­ní pomo­ci je dostup­ná u hle­dišt­ní­ho per­so­ná­lu, nebo u záchran­né služ­by v rám­ci festivalu.
 13. Pro­sto­ry šapi­tó jsou kul­tur­ním zaří­ze­ním, v nichž by se kaž­dá oso­ba měla cho­vat tak, aby nedo­šlo k poško­ze­ní vyba­ve­ní, či zne­čiš­tě­ní inte­ri­é­rů. Kou­ře­ní (elek­tro­nic­ké ciga­re­ty nevy­jí­ma­je) je ve všech pro­sto­rách šapi­tó zakázáno.
 14. V pří­pa­dě, že divák o vlast­ní vůli, ze zjev­né nedba­los­ti, či zlé­ho úmys­lu způ­so­bí ško­du a poru­ší pra­vi­dla toho­to Návštěv­ní­ho řádu, bude s ním na mís­tě sepsán pro­to­kol. Při neo­cho­tě divá­ka pro­ká­zat svou totož­nost, či jinou nespo­lu­prá­ci s hle­dišt­ním per­so­ná­lem, bude vyžá­dá­na asi­s­ten­ce Poli­cie Čes­ké repub­li­ky (§ 63 záko­na č. 2732008 Sb., o Poli­cii Čes­ké repub­li­ky).  Roz­sah, výše a způ­sob náhra­dy bude určen pod­le pří­sluš­ných práv­ních předpisů.
 15. Změ­na pro­gra­mu vyhrazena.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.