Skip to main content

O festivalu 

Fes­ti­val Cir­ku­lum je prv­ní mezi­ná­rod­ní fes­ti­val své­ho dru­hu na sever­ní Mora­vě. Ori­gi­nál­ní kon­cept fes­ti­va­lu, kte­rý nemá obdo­by na Mora­vě ani ve Slez­sku, zahr­nu­je pre­zen­ta­ci a popu­la­ri­za­ci umě­lec­kých žánrů jako jsou nový cir­kus, tanec, hud­ba, pan­to­mi­ma či pou­lič­ní, pohy­bo­vé a impro­vi­zač­ní divadlo.

Fes­ti­val se koná na Slez­sko­ostrav­ském hradě.

Nový cir­kus pat­ří k nejmlad­ším umě­lec­kým žánrům a stal se moder­ním feno­mé­nem reflek­tu­jí­cím sou­čas­né výra­zo­vé pro­střed­ky. Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní tes­tu­jí umě­lec­ké i fyzic­ké hra­ni­ce pro­je­vu a pro­po­ju­jí dis­ci­plí­ny jako je akro­ba­cie, žong­lo­vá­ní, moder­ní tanec, diva­dlo, hud­ba a při­po­ju­jí diva­del­ní režii a dra­ma­tur­gii. Před­sta­ve­ní tvo­ří celist­vý tvar a nese sdě­le­ní nebo pří­běh, nejde tedy o pou­hé řaze­ní bom­bas­tic­kých čísel, jak by se někdo mohl obá­vat. Nový cir­kus je vel­mi hod­not­ný a atrak­tiv­ní žánr, kte­rý se tím­to fes­ti­va­lem sna­ží­me při­blí­žit lidem a dostat ho do jejich povědomí.

Jsme pře­svěd­če­ni, že feno­mén pou­lič­ní­ho umě­ní je urču­jí­cím prv­kem kul­tur­ní iden­ti­ty oby­va­tel a tím i vývo­jem spo­leč­nos­ti jako cel­ku, pro­to je vět­ši­na fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu vol­ně pří­stup­ná širo­ké veřej­nos­ti. Cir­ku­lum tak má za cíl pomo­ci oži­vit veřej­ný pro­stor a moti­vo­vat jeho oby­va­te­le k aktiv­ní­mu pří­stu­pu k mís­tům, ve kte­rých spo­leč­ně žijeme.

Dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu je zalo­že­na na ori­gi­na­li­tě, inter­ak­ci s pub­li­kem a pes­t­ros­ti a je záro­veň kon­ci­po­vá­na tak, aby si na své při­šli divá­ci všech věko­vých kategorií.

Fes­ti­val Cir­ku­lum pořá­dá Cir­kus tro­chu jinak, z. s., ve spo­lu­prá­ci s CTJ Art Pro­ducti­on s.r.o. a měst­kou čás­tí Slez­ská Ost­ra­va a za význam­né finanč­ní pod­po­ry Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, Sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ost­ra­vy, Minis­ter­stva kul­tu­ry ČR, Stát­ní­ho fon­du kul­tu­ry ČR a Nada­ce ČEZ.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.