Skip to main content

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek 

Pořadatel akce: Cir­kus tro­chu jinak z.s., Hlav­ní 34, 742 85, Vřesi­na, IČ: 22878670. Spo­lek zapsa­ný u Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, spi­so­vá znač­ka L 9875.

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto obchod­ní podmínky (dále jen “obchod­ní podmínky”) upra­vu­jí vzájemná práva a povin­nos­ti smluvních stran vznik­lé v sou­vis­los­ti nebo na základě kup­ní smlou­vy (dále jen “kup­ní smlou­va”) uzavírané mezi Pořa­da­te­lem (dále jen “Pořa­da­tel”) a jinou fyzic­kou oso­bou (dále jen “kupující”) při náku­pu vstu­pe­nek na akci kona­né Pořadatelem.
 2. Tyto obchod­ní podmínky a reklamační řád vyme­zu­jí a upřesňují práva a povin­nos­ti prodávajícího a kupujícího při pro­de­ji vstu­pe­nek na akci kona­né Pořa­da­te­lem prostřednictvím internetového obcho­du provozovaného prodávajícím na webo­vé stránce. 
 3. Tyto obchod­ní podmínky tvoří nedílnou součást kup­ní smlou­vy uzavřené mezi kupujícím a pro­dej­cem a kupující nákupem vstu­pe­nek současně stvr­zu­je, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchod­ní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem. 

II. Předmět smlouvy 

 1. Předmětem smlou­vy je závazek pro­dej­ce dodat kupujícímu vstu­pen­ky na jím zvo­le­nou Akci nebo před­sta­ve­ní, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhra­dit vstup­né za vstupenky.
 2. Kup­ní smlou­va je uzavřena zaplacením vstupného ze stra­ny kupujícího.
 3. Pro­dej­ce se zava­zu­je dodat kupujícímu vstu­pen­ky bez zbytečného odkla­du po zapla­ce­ní vstupného, s tím, že v případě nákupu přes inter­net budou vstu­pen­ky dodány v elek­tro­nic­ké podo­bě na e-mail zada­ný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstu­pe­nek dříve, než bude uhra­ze­na cena za vstu­pen­ku na Akci v plné výši na ban­kov­ní účet prodávajícího. 
 4. Doručením vstu­pe­nek kupujícímu ze stra­ny pro­dej­ce jsou veškeré závazky pro­dej­ce vyplývající z kup­ní smlou­vy splněny. 
 5. Vstu­pen­ky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku. 

III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny 

 1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na kte­ré jsou vstu­pen­ky prodávány. Nákupem vstu­pen­ky na Akci vzni­ká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povin­nos­tí pořadatele akce, kte­ré vyplývají ze smluvního vzta­hu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce. 
 2. Kupující se nákupem vstu­pen­ky zava­zu­je dodržovat pra­vi­dla sta­no­ve­ná prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstu­pen­ky zava­zu­je podro­bit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce. 
 3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhra­ze­no právo na změnu jejího pro­gra­mu, termínu a místa konání. Nákupem vstu­pen­ky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí. 
 4. Za plat­nost a pra­vost vstu­pe­nek zakoupených mimo webo­vou stránku prodávající neodpovídá. 

IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky 

 1. Cena za každou vstu­pen­ku je uve­de­na u každé Akce jed­not­li­vě. U každé Akce jsou uve­de­ny též případné vedlejší poplat­ky spo­je­né s nákupem vstupenky.
 2. V případě nákupu vstu­pen­ky prostřednictvím webo­vé stránky je plat­ba za vstu­pen­ku možná bezhotovostním převodem na ban­kov­ní účet prodávajícího nebo prostřednictvím pla­teb­ní brány. 
 3. Prodávající nene­se odpovědnost za případné náklady kupujícího spo­je­né s nákupem vstu­pen­ky vyplývající ze smluvního vzta­hu kupujícího a ban­ky, kte­rá vede pro kupujícího ban­kov­ní účet, jejichž prostřednictvím pro­ve­dl kupující úhradu vstupného. 

V. Odstoupení od smlouvy 

 1. V sou­la­du s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 892012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlou­vy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstou­pit pod­le usta­no­ve­ní § 1829 občanského zákoníku (odstou­pe­ní od smlou­vy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o smlou­vu o využití volného času a plnění je pod­ni­ka­te­lem, tedy v tom­to případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu. 

VI. Reklamační řád 

 1. Veškeré rekla­ma­ce vstu­pe­nek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tom­to článku VI. 
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstu­pen­ku pou­ze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek. 
 3. Kupující nemá nárok na výměnu vstu­pen­ky. V případě poškození, zničení, ztráty, odci­ze­ní či jiného zne­hod­no­ce­ní vstu­pen­ky nebu­de vstu­pen­ka nahrazována novou a kupujícímu nebu­de poskyt­nu­ta náhrada. 
 4. Prodávající nene­se žádnou odpovědnost za to, že nebu­de kupujícímu doručena vstu­pen­ka z důvodů spočívajících na stra­ně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebu­de možné vstu­pen­ku kupujícímu doručit na kupujícím zada­ný e-mail (např. přeplněná schránka, spam fil­tr atp.). 
 5. V případě, že kupující pro­ka­za­tel­ně neobdržel vstu­pen­ku, je povin­nen kon­tak­to­vat pro­dej­ce a oznámit mu, že neobdržel uhra­ze­nou vstu­pen­ku. Pro tyto účely je kupující povi­nen sdělit pro­dej­ci jméno a e-mail, kte­ré uve­dl jako kon­takt­ní, resp. identifikační údaje při nákupu vstu­pen­ky. V případě, že pro­dej­ce zjis­tí, že vstu­pen­ka skutečně neby­la kupujícímu doručena, bude dále postupováno následujícím způsobem: 
  1. Pro­dej­ce se zava­zu­je nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodi­nu před konáním Akce, zaslat kupujícímu zno­vu vstu­pen­ku na kupujícím zada­ný e-mail, 
  2. V případě, že již došlo ke konání Akce, zava­zu­je se pro­dej­ce vrátit kupujícímu uhra­ze­né vstup­né, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění rekla­ma­ce kupujícím. 
 6. V případě, že ze stra­ny prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, kte­rý prodávajícímu posky­tl svůj kon­takt (e-mail, tele­fon, poštovní adre­sa, fax apod.), prostřednictvím toho­to kon­tak­tu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebu­de možno prostřednictvím toho­to kon­tak­tu včas zastih­nout ane­bo pokud kupující obdrží včas ode­sla­né vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním
 7. Dojde-li ze stra­ny prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vra­cet níže popsaným způsobem vstup­né v plném rozsahu 
 8. V případě splnění podmínek pro vrácení vstupného dle odstav­ce 7 toho­to reklamačního řádu bude vstup­né kupujícímu vráceno prostřednictvím pla­teb­ní kar­ty, kte­rou byla pro­ve­de­na úhrada vstupného, a v případě plat­by bankovním převodem na ban­kov­ní účet, z něhož bylo vstup­né zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpodzději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce. 

Tyto obchod­ní podmínky vstu­pu­jí v plat­nost dnem 1. 1. 2020.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.