Skip to main content

Lurraku budou Ostravané rozumět, říká režisér Adrián Schvarzstein

Pat­ří k nej­vět­ším osob­nos­tem svě­to­vé­ho nové­ho cir­ku­su. Rene­sanč­ní umě­lec Adri­án Schvar­s­tein se ved­le nové­ho cir­ku­su věnu­je i diva­dlu a hud­bě a po roce se opět před­sta­ví v Porubě na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. A to s vystou­pe­ním Lurrak, kte­ré balan­cu­je na roz­hra­ní nej­růz­něj­ších umě­lec­kých odvětví.

Jak jste se dostal k nové­mu cirkusu?

K nové­mu cir­ku­su jsem se dostal, když jsem zjis­til, že to vůbec není špat­ná prá­ce (smích). Ale teď váž­ně. Dostal jsem se k němu, když jsem viděl Cir­kus Ronald v Bel­gii. Teh­dy jsem si řekl, že to je něco, co bych rád dělal. Poz­dě­ji jsme se potká­va­li na nej­růz­něj­ších fes­ti­va­lech. Řekl jsem jim, že bych se k nim rád při­dal. A po dvou letech mi zavo­la­li, že se mnou chtě­jí spo­lu­pra­co­vat. Bylo to skvě­lé, byl to oprav­do­vý nový cir­kus, mělo to pří­běh, posta­vy, hud­bu a hlav­ně atmo­sfé­ru, kte­rá se vytvá­ří až spo­leč­ně s divá­ky. To je to, co na novém cir­ku­su oprav­du milu­ji. S Cir­ku­sem Ronal­do jsem byl šest let a pak jsem vytvo­řil svůj vlast­ní pro­jekt Cir­cus Klezmer. A poté mno­ho dalších.

Máte za sebou řadu skvě­lých před­sta­ve­ní. Je něja­ké, na kte­ré vzpo­mí­ná­te nejraději?

Urči­tě je to Cir­kus Klezmer. Je to mé vlast­ní před­sta­ve­ní, pří­běh mé rodi­ny, mé kul­tu­ry. Je to zkrát­ka pří­běh o živo­tě židov­ské komu­ni­ty na počát­ku 19. sto­le­tí. Vychá­zí sice z evrop­ské his­to­rie, ale je nato­lik uni­ver­zál­ní, že mu rozu­mí i v Japonsku.

Ješ­tě pořád toto před­sta­ve­ní hrajete?

Ne, skon­či­li jsme s ním před rokem a půl. Ode­hrá­li jsme spous­tu show na mno­ho mís­tech ve svě­tě, ale už to stačí.

Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum jste se popr­vé před­sta­vil loni s před­sta­ve­ním Younak, kte­ré mělo obrov­ský ohlas. Jak jste si fes­ti­val užil?

Bohu­žel jsem neměl čas pořád­ně se v Ost­ra­vě poroz­hléd­nout. Při­je­li jsme, ode­hrá­li show a hned zase odje­li. Bohu­žel máme nabi­tý pro­gram a na nic jiné­ho nebyl čas. Ale spo­lu­pra­cu­ji s jed­nou dvo­ji­cí, kte­rá na tom­to fes­ti­va­lu také byla. Pomá­hám těm­to lidem vytvo­řit něco dal­ší­ho a nové­ho. Dělám tolik věcí – od cir­ku­su, přes diva­dlo, hud­bu, ope­ru až po worksho­py a reží­ro­vá­ní – a v tom­to odvět­ví je nás jen malá komu­ni­ta, v níž je tře­ba udr­žo­vat přá­tel­ské vztahy…

S čím se před­sta­ví­te na fes­ti­va­lu letos?

S vystou­pe­ním Lurrak, kte­ré zna­me­ná v baskič­ti­ně zemi – půdu. Požá­da­li mne, abych o Baskic­ku něco vymys­lel a já zasa­dil pří­běh do prů­mys­lo­vé éry, kdy spous­ta lidí v důsled­ku zaví­rá­ní tová­ren ztra­ti­la prá­ci. Stej­ně jako u vás v Ost­ra­vě, že? Je to pros­tě pří­běh nor­mál­ních lidí pra­cu­jí­cích v továr­ně, kte­ří se vzbou­ři­li, a věřím, že mu Ost­ra­va­né budou rozumět.

Co pro vás zna­me­ná pou­lič­ní vystupování?

Vždyc­ky říkám, že bych se s divá­ky měl roz­dě­lit o hono­rář, pro­to­že oni hra­jí se mnou, tak že se sami stá­va­jí her­ci. A to je na tom nej­krás­něj­ší. Do pou­lič­ní show musíš zapo­jit i divá­ky, nemám rád, když se vez­me diva­del­ní hra a ode­hra­je se na pódiu nebo na uli­ci a lidé jen sedí a tles­ka­jí. Ztrá­cí to poin­tu. Jde pře­ce o to vytvá­řet tu show spo­leč­ně s divá­ky, zbou­rat odstup mezi pub­li­kem a umělcem.

Za svůj pro­fes­ní život jste zís­kal řadu oce­ně­ní. Jsou pro vás důležité?

Oce­ně­ní? Nej­lep­ší oce­ně­ní je nad­še­né pub­li­kum. Ano, zís­kal jsem něja­ká oce­ně­ní, ale to nepo­va­žu­ji za důle­ži­té. Nikdo si napří­klad nebu­de pama­to­vat, kdo byl minis­trem kul­tu­ry v roce 1991, nebo kolik kdo zís­kal oce­ně­ní. Ale všich­ni si pama­tu­jí Leo­nar­da da Vin­ci nebo Giusep­pe Ver­di­ho pro jejich tvor­bu. A prá­vě to, co člo­věk vytvo­ří, je důležité.

Pat­ří­te k výraz­ným osob­nos­tem nové­ho cir­ku­su. Jak bys­te ten­to žánr definoval?

Je to cir­kus dneška. Je pro kaž­dé­ho, což je na něm fan­tas­tic­ké. Je to zába­va, kde se nehle­dí na věk. Kdo při­jde na fes­ti­val, může tam potkat koho­ko­liv. Atmo­sfé­ra se vytvá­ří spo­leč­ně s divá­ky, bou­rá se odstup mezi pub­li­kem a účin­ku­jí­cí­mi. Věřím, že lidé to pro­ží­va­jí inten­ziv­ně­ji, než běž­ná před­sta­ve­ní a odná­še­jí si domů spous­tu zážitků.

[widget­kit id=„87“ name=„Lurrak — 2018 — galerie“]

 

 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.