Skip to main content

Chodci i cyklisté mohou na festivalu Cirkulum podpořit malé cirkusáky

Sta­čí cho­dit mezi jed­not­li­vý­mi fes­ti­va­lo­vý­mi scé­na­mi nebo tře­ba objet na kole kus Poru­by, kde se fes­ti­val nové­ho cir­ku­su Cir­ku­lum koná, a mít při­tom zapnu­tou apli­ka­ci EPP Pomá­hej pohy­bem. Body, kte­ré tak­to lidé svou ener­gií nasbí­ra­jí, pře­ve­de Nada­ce ČEZ na pení­ze a pošle je na výcho­vu mla­dých cir­ku­so­vých talentů.

Cir­kus tro­chu jinak, kte­rý porub­ský fes­ti­val orga­ni­zu­je, totiž celo­roč­ně pro­vo­zu­je ško­lu nové­ho cir­ku­su UmCir­kum v Ost­ra­vě. „Chce­me se věno­vat také tak­zva­né­mu soci­ál­ní­mu cir­ku­su, kte­rý je zamě­ře­ný na hen­di­ke­po­va­né oso­by, děti z neú­pl­ných rodin nebo seni­o­ry. Už dlou­ho pra­cu­je­me s dět­mi z dět­ských domo­vů, kte­ré se s námi učí být trpě­li­ví, pre­ciz­ní a umět pro­ží­vat radost,“ vysvět­lil prin­ci­pál Vác­lav Pokor­ný, že prá­vě atrak­tiv­ní cir­ku­so­vé akti­vi­ty mohou být jed­ním z dob­rých soupeřů
inter­ne­tu a počí­ta­čo­vých her.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.