Skip to main content

Cirkulum bude i letos světové

Ten, kdo podrob­ně sle­du­je dění naše­ho fes­ti­va­lu a vše oko­lo něj, by si měl roz­hod­ně pře­číst i vyda­nou tis­ko­vou zprá­vu. Tady ji máte…

Tři dny doslo­va nabi­té zážit­ky. Pět scén, na kte­rých vystou­pí hvězdy nové­ho cir­ku­su i míst­ní uměl­ci. A snad opět zce­la zapl­ně­ná Hlav­ní tří­da, kde se lidé budou bavit. Tak by měl vypa­dat čtvr­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla Cirkulum.

Fes­ti­val Cir­ku­lum si za tři roky své exis­ten­ce vybu­do­val obrov­ské reno­mé, kte­ré odrá­ží i evrop­ské oce­ně­ní EFFE pro umě­lec­ky význam­né mezi­ná­rod­ní akce. Stej­ně jako v minu­los­ti se i ten­to­krát poda­ři­lo do Ost­ra­vy dostat řadu špič­ko­vých uměl­ců a sou­bo­rů z celé­ho svě­ta. Letos jich bude čty­ři­a­dva­cet a kro­mě domá­cích se před­sta­ví uměl­ci z Němec­ka, Vel­ké Bri­tá­nie, Chor­vat­ska, Švéd­ska, Itá­lie, Fran­cie, Chi­le, Izra­e­le, Nové­ho Zélan­du a pre­mi­é­ro­vě i z USA.

„Opět jsme doká­za­li dát dohro­ma­dy pro­gram, kte­rý bez pro­blé­mů sne­se srov­ná­ní s nej­lep­ší­mi novo­cir­ku­so­vý­mi fes­ti­va­ly svě­ta. Vět­ši­na před­sta­ve­ní bude v čes­ké pre­mi­é­ře a nikde jin­de v oko­lí tak výraz­nou sesta­vu uměl­ců neu­vi­dí­te. Vystu­pu­jí­cí byli v minu­lých letech nad­še­ni z pod­po­ry, kte­ré se jim od divá­ků dosta­lo. A věří­me, že i letos lidé při­jdou a budou se bavit,“ uve­dl ředi­tel fes­ti­va­lu Vác­lav Pokorný.

Fes­ti­va­lo­vý pro­gram je nato­lik nabi­tý, že jen vel­mi těž­ko se dá vyzdvih­nout jed­no nebo dvě před­sta­ve­ní. „Kaž­dý umě­lec, kte­rý do Poru­by při­je­de, má svou kva­li­tu. Ať už divák navští­vi jaké­ko­li před­sta­ve­ní, a je jed­no zda exte­ri­é­ro­vé nebo inte­ri­é­ro­vé, měl by odchá­zet plný zážit­ků. Pokud bych měl ale vybrat jed­no z před­sta­ve­ní, tak by to bylo asi vystou­pe­ní Final mezi­ná­rod­ní­ho sou­bo­ru Ana­log. Ten je v sou­čas­né době na svě­to­vém tur­né a dostat mezi jeho zastáv­ky i Ost­ra­vu, byl nad­mí­ru slo­ži­tý výkon. Ale poved­lo se a Ana­log vystou­pí na závěr fes­ti­va­lu v aule VŠB,“ řekl Vác­lav Pokorný.

Fes­ti­val měla letos původ­ně ozdo­bit i show na fasádě domu nad Gale­rií Duk­la Nako­nec k ní ale nedo­jde. „Vel­mi nás to mrzí, pro­to­že by to bylo zce­la výji­meč­né před­sta­ve­ní. Hle­da­li jsme vhod­né mís­to, ale nedo­ká­za­li jsme se domlu­vit s nájem­ní­ky, aby nám umož­ni­li pří­stup k sobě domů. Ško­da, snad to vyjde v někte­rém z příš­tích roč­ní­ků,“ dodal ředi­tel festivalu.

Pro­gram, kte­rý se ode­hra­je na pěti scé­nách, začne v pátek 7. červ­na v 16 hodin slav­nost­ním zahá­je­ním na Alšo­vě náměs­tí a skon­čí v nedě­li večer, kdy v aule VŠB-TUO vystou­pí sou­bor Analog.

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.