Skip to main content

CIRKULUM NA CESTÁCH

Už se poma­lu stá­vá tra­di­cí, že víkend před samot­ným fes­ti­va­lem CIRKULUM objíž­dí­me men­ší měs­ta v Morav­sko­slez­ském kra­ji a při­ná­ší­me ochut­náv­ku toho, co bude k vidě­ní na samot­ném fes­ti­va­lu prv­ní červ­no­vý víkend v Porubě na Hlav­ní tří­dě. Naši i zahra­nič­ní uměl­ci letos zaví­ta­jí do tří měst: Pří­bo­ra, Nové­ho Jičí­na a Krnova.

Pokud jste zvě­da­ví, co letoš­ní roč­ník CIRKULUM při­ne­se a chce­te se při­jít podí­vat do jed­no­ho z vybra­ných měst, sle­duj­te bed­li­vě naše webo­vé strán­ky a soci­ál­ní sítě a brzy se dozví­te více! Neza­po­meň­te však, že jde pou­ze o ochut­náv­ku a vět­ši­na zahra­nič­ních hvězd při­je­de až na samot­ný fes­ti­val, neza­po­meň­te si pro­to udě­lat v kalen­dá­ři poznám­ku a na 5.–7.6. si nic jiné­ho neplánujte.

Těší­me se na vás!

Ročník 2020

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.