Skip to main content

CIRKULUM zahájí velkolepý průvod

Vele­vá­že­né pub­li­kum, při­stup­te blí­že!!! Nebo radě­ji úpl­ně nej­blí­že! Buď­te s námi u zahá­je­ní tře­tí­ho roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2018.

Kde? Na scé­ně La Ram­b­la! Kdy? V pátek v 16 hodin.

Jak pozná­te, že jste správ­ně? Vidí­te-li obří lout­ky žira­fy, lva a slo­na, sly­ší­te-li maďar­ské muzi­kan­ty, potká­vá­te-li mimy, chů­da­ře, akro­ba­ty a uměl­ce vše­ho dru­hu a cítí­te-li tu pra­vou fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru, tak jste napros­to správ­ně na našem fes­ti­va­lo­vém prů­vo­du, kte­rý vyvr­cho­lí v 16.30 na scé­ně CIRKULUM slav­nost­ním zahá­je­ním letoš­ní­ho roč­ní­ku. Staň­te se jeho sou­čás­tí, nebu­de­te lito­vat. Těší­me se na vás.

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.