Skip to main content
Dan Marques

Dan Marques 

Bra­zi­lec Dan Marques je výbor­ný bavič, ale i kou­zel­ník. V jeho Fun­ny­ki­to show není nou­ze o jed­no ani druhé.

Talen­to­va­ný umě­lec vás zave­de do radost­né­ho a magic­ké­ho svě­ta, kde se pří­mo před vaši­mi zra­ky bude dít nemož­né, pokud bude­te mít štěs­tí, mož­ná se sta­ne­te i hlav­ní hvězdou představení.

Pod­ma­ni­vá show zís­ka­la nespo­čet cen na růz­ných fes­ti­va­lech po celém svě­tě, je jich ale tolik, že je nemů­že­me všech­ny vypsat. Uve­de­me ale­spoň 1. mís­to na Mis­trov­ství svě­ta pou­lič­ních kou­zel­ní­ku v Němec­ku v roce 2017. Pro více infor­ma­cí navštiv­te web:

http://www.funnykito.inf

Pátek 6. srp­na 2021 v 17.30
Kou­pit vstupenky

Sobo­ta 7. srp­na 2021 v 17.30
Kou­pit vstupenky

Nedě­le 8. srp­na 2021 v 11.00
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.