Skip to main content

Dream show nezkazilo ani proměnlivé počasí!

Dechbe­rou­cí pro­jekt Dre­am show, kte­rý byl pre­mi­é­ro­vě uve­den v sobo­tu večer na scé­ně Kre­a­tiv­ní Evro­pa, vytvo­ři­li před­ní akro­ba­té spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak spo­leč­ně s čes­ko-nizo­zem­ským umě­lec­kým tri­em, kte­ré se na Cir­ku­lum vyda­lo spe­ci­ál­ně kvů­li této show.

Sobo­ta 10. červ­na byla ve zna­me­ní stří­da­jí­cí­ho se deš­tě se slun­cem a chví­li to vypa­da­lo, že sli­bo­va­nou show snad pře­ka­zí poča­sí. Naštěs­tí se tomu tak nesta­lo a všich­ni návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu se tak moh­li kochat úžas­nou podí­va­nou pří­mo na nebi.

Dre­am show je z vět­ší čás­ti zasa­ze­na do 30 met­ro­vé výš­ky, v kte­ré akro­ba­té před­vá­dí neu­vě­ři­tel­né kous­ky na šálách, v kru­hu, v kost­ce a na stra­p­sech. Pre­mi­é­ra byla ozvlášt­ně­na i dře­vě­nou lout­kou na vel­kém léta­jí­cím baló­ně v režii němec­ké­ho dua Altre­go, kte­rá doda­la celé­mu vystou­pe­ní nádech magie a fan­ta­sy. Sdru­že­ní Cir­kus tro­chu jinak bude s tou­to show vystu­po­vat i v dal­ších měs­tech a pře­ne­se tak do sno­vé­ho svě­ta fan­ta­zie i divá­ky v jiných kou­tech ČR.

Pro ty, kte­rým Dre­am show unik­la, při­ná­ší­me pár fotek z nád­her­né podívané.

[widget­kit id=„76“ name=„Galerie — DreamShow“]

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.