Skip to main content

Festival CIRKULUM mění své působiště i délku konání

Po pěti roč­ní­cích se Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM stě­hu­je z Poru­by na Slez­sko­ostrav­ský hrad a bude trvat pět dní. „Věřím, že tyto zásad­ní novin­ky pro­spě­jí fes­ti­va­lu a posu­nou jeho hra­ni­ce zase o kus dál. Neby­lo to leh­ké roz­hod­nu­tí. Dou­fám, že nám Poru­ba­né zacho­va­jí pří­zeň,“ uve­dl ředi­tel fes­ti­va­lu a prin­ci­pál Cir­ku­su tro­chu jinak Vác­lav Pokor­ný. Šes­tý roč­ník pro­běh­ne v ter­mí­nu 8.–12. červ­na 2022. 

Mezi­ná­rod­ní pře­sah, boha­tá dra­ma­tur­gie fes­ti­va­lu a vzdě­lá­va­cí pro­jek­ty – to jsou hlav­ní atri­bu­ty, díky kte­rým CIRKULUM dosa­hu­je svě­to­vé úrov­ně. Dal­ší roz­voj fes­ti­va­lu si žádá i nároč­něj­ší pod­mín­ky pro jeho koná­ní, a to jak tech­nic­ké, tak finanč­ní. „Roz­hod­li jsme se, že se chce­me posu­nout zase o kou­sek dál a chce­me vyu­žít nové pro­stře­dí. Spo­je­ní Hlav­ní tří­dy a nové­ho cir­ku­su bylo uni­kát­ní. Jsem pře­svěd­čen, že podob­ně bude fun­go­vat i spo­je­ní se Slez­sko­ostrav­ským hra­dem,“ dodá­vá Vác­lav Pokorný.

CIRKULUM se s pěti­den­ním pro­gra­mem sta­ne nejdéle trva­jí­cím fes­ti­va­lem v Ost­ra­vě. A roz­ší­ře­ní pro­gra­mu není jedi­nou novin­kou. V novém are­á­lu při­by­dou dal­ší scé­ny a dá se před­po­klá­dat, že kuli­sy hra­du vytvo­ří skvě­lou atmo­sfé­ru pro novo­cir­ku­so­vé oživlé panop­ti­kum, kte­ré bude nedíl­nou sou­čás­tí šes­té­ho roč­ní­ku. Před Slez­sko­ostrav­ským hra­dem vznik­ne také fes­ti­va­lo­vá ves­nič­ka, ve kte­ré bude pro návštěv­ní­ky při­pra­ve­na veš­ke­rá infrastruk­tu­ra pro pří­jem­ně strá­ve­né let­ní fes­ti­va­lo­vé dny.

Dra­ma­tur­gii a účin­ku­jí­cí nebu­de­me ješ­tě úpl­ně odha­lo­vat, ale s jis­to­tou a nad­še­ním může­me říci, že v pod­hra­dí vyros­te nos­tal­gic­ká cir­ku­so­vá ves­ni­ce s kou­zel­ným šapi­tó a marin­got­ka­mi od bel­gic­ké­ho sou­bo­ru Cir­cus Ronal­do, kte­rý při­je­de s před­sta­ve­ním SWING.

Na hra­dě se divá­ci mohou těšit na účin­ku­jí­cí z Argen­ti­ny, Čes­ké repub­li­ky, Slo­ven­ska, Itá­lie, Švý­car­ska, Maďar­ska a dal­ších zemí.

Pro šes­tý roč­ník jsou při­pra­ve­ny vzdě­lá­va­cí pro­jek­ty, napří­klad pro­gram Edu­cati­on by Cir­cus, což je model ost­rav­ské novo­cir­ku­so­vé ško­ly UmCir­kum, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s uměl­ci ze spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak a také s novo­cir­ku­so­vou ško­lou Hrin­glei­kur z Rejkja­ví­ku. V prv­ních dnech fes­ti­va­lu tak žáci někte­rých ost­rav­ských škol zhléd­nou ve svě­to­vé pre­mi­é­ře novo­cir­ku­so­vou insce­na­ci, kte­rá vznik­ne prá­vě v koo­pe­ra­ci s island­ský­mi kole­gy uměl­ců Cir­ku­su tro­chu jinak.

„Prá­vě napl­ňo­vá­ní hlav­ních cílů fes­ti­va­lu, jako je mezi­ná­rod­ní pro­po­jo­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní mla­dých uměl­ců, je motor, kte­rý nás žene v naší prá­ci dál. Neo­pouš­tí­me Poru­bu s leh­kým srd­cem, vždyť to byl od roku 2016 domov fes­ti­va­lu CIRKULUM. Rád bych tou­to ces­tou podě­ko­val všem, kte­ří se dopo­sud jak­ko­liv na pří­pra­vě a rea­li­za­ci fes­ti­va­lu podí­le­li, taky děku­ji porub­ské rad­ni­ci za obrov­skou pod­po­ru. Pro fes­ti­val však nastal čas jít dál a moc se na to těší­me,“ dodá­vá Vác­lav Pokor­ný s přá­ním, aby fes­ti­va­lu CIRKULUM dál fan­di­li všich­ni jeho pří­z­niv­ci. Cir­ku­lum se v Porubě usku­teč­ni­lo popr­vé v roce 2016. „Začát­ky fes­ti­va­lu CIRKULUM saha­jí až do roku 2013, kdy se v rám­ci Open Air Foto fes­ti­va­lu v Čes­kém Krumlo­vě zre­a­li­zo­va­la malá scé­na s novo­cir­ku­so­vý­mi uměl­ci a šes­tým roč­ní­kem se bude­me sna­žit na tyto koře­ny navá­zat. Nejen nezvyk­lý­mi kuli­sa­mi, ale také obsa­hem pro­gra­mu fes­ti­va­lu,“ uvá­dí Vác­lav Pokorný.

„Do budouc­na by moh­lo při­být také sta­no­vé měs­teč­ko pro návštěv­ní­ky. Zatím chce­me lidem zpří­jem­nit fes­ti­val hlav­ně pes­trou dra­ma­tur­gii, odpo­čin­ko­vou zónou a můžou se těšit na dopro­vod­ný pro­gram v šapi­tó a ener­gic­ké latin­sko­a­me­ric­ké kape­ly, zatím­co si dají tře­ba drink v baru v pod­hra­dí, “ říká Vác­lav Pokorný.

Ročník 2022

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.