Skip to main content

Festival Cirkulum se bohužel odkládá na příští rok, na léto ale chystáme novocirkusový happening

Fes­ti­val Cir­ku­lum letos porub­skou Hlav­ní tří­du neo­ži­ví. Ale fanouš­ci nové­ho cir­ku­su zkrát­ka nepři­jdou. V létě se usku­teč­ní Hap­pe­ning pro Cir­ku­lum, kte­rý před­sta­ví čes­kou špič­ku toho­to dru­hu umění.

Fes­ti­val Cir­ku­lum si za posled­ních něko­lik let vybu­do­val obrov­ské reno­mé a zařa­dil se mezi nej­za­jí­ma­věj­ší akce, kte­ré Ost­ra­va nabí­zí. Letoš­ní roč­ník se bohu­žel kvů­li koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii neu­sku­teč­ní a pře­klá­dá se na 4. až 6. červ­na roku 2021.

Dlou­ho jsme zva­žo­va­li, jak se k tomu posta­vit. Bohu­žel sou­čas­ná opat­ře­ní nám neu­mož­ňu­jí, abychom fes­ti­val rea­li­zo­va­li v kva­li­tě a roz­sa­hu, na kte­rý jste zvyklí. Roz­hod­ně nechce­me jít s kva­li­tou dolů, a pro­to jsme už nyní veš­ke­rou svou ener­gii zamě­ři­li na příští rok, kdy chce­me Cir­ku­lum opět před­sta­vit v plné krá­se. Fes­ti­val pře­klá­dá­me s těž­kým srd­cem. Ale pova­žu­je­me to za nej­lep­ší mož­nost a za sebe i své spo­lu­pra­cov­ní­ky můžu slí­bit, že příští rok bude velkolepý.

O nový cir­kus však v roce 2020 nepře­jde­te. Při­pra­vu­je­me akci, kte­rou jsme nazva­li Hap­pe­ning pro CIRKULUM. Usku­teč­ní­me ji v létě a naším cílem je i v tom­to neleh­kém roce nabíd­nout divá­kům kva­lit­ní kul­tur­ní záži­tek. Tou­to akcí chce­me také pod­po­řit čes­ké uměl­ce nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla a sou­čas­ně oži­vit veřej­ný pro­stor živým umě­ním. V tuto chví­li pro­to jed­ná­me s před­ní­mi čes­ký­mi com­pa­ny, kte­ré by se hap­pe­nin­gu zúčast­ni­ly. Jsem rád, že nám svou pří­zeň i v této době zacho­va­li i tra­dič­ní part­ne­ři jako jsou napří­klad Morav­sko­slez­ský kraj, měs­to Ost­ra­va a měst­ský obvod Poruba.

Těší­me se na vás Vác­lav Pokorný.

Ročník 2020

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.