Skip to main content

Festival CIRKULUM získal prestižní evropskou známku EFFE

Pokud jste to ješ­tě nesly­še­li, tak se s vámi moc rádi podě­lí­me o jed­nu skvě­lou novinku.

Fes­ti­val CIRKULUM dostal pres­tiž­ní evrop­skou znám­ku kva­li­ty EFFE pro roky 2019–2020, kte­rá je udě­lo­vá­na vybra­ným fes­ti­va­lům význam­ným svým umě­lec­kým obsa­hem a mezi­ná­rod­ní otevřeností.
Díky této znám­ce se fes­ti­val dostá­vá do evrop­ské­ho pově­do­mí a Měst­ský obvod Ost­ra­va-Poru­ba se zapi­su­je do kre­a­tiv­ní­ho dění v Evro­pě. Všem vám moc děku­je­me za Vaši pod­po­ru a přízeň!

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.