Skip to main content

Hledáme umělce!

Zdra­ví­me uměl­ce, kej­klí­ře, hudeb­ní­ky, žong­lé­ry, pro­va­zo­chod­ce, artis­ty, klau­ny, krás­né taneč­ni­ce, taneč­ní­ky, lout­ko­her­ce, mimy, ochot­ní­ky a buske­ry z celé Evropy!

Máte rádi nový cir­kus a pou­lič­ní diva­dlo, rádi bys­te před­ved­li svůj talent nebo zku­si­li busking na mezi­ná­rod­ním fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho divadla?

Hle­dá­me prá­vě Vás!

Pro scé­nu Kre­a­tiv­ní Evro­pa hle­dá­me uměl­ce, kte­ří se nebo­jí vystou­pit před vel­kým davem divá­ků a rádi by si zís­ka­li nové fanouš­ky. Máte jedi­neč­nou pří­le­ži­tost vystou­pit jako prv­ní na scé­ně, kte­rá je novin­kou letoš­ní­ho fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. Rádi bychom dali mož­nost před­sta­vit se začí­na­jí­cím uměl­cům a otevřít jim tak ces­tu do svě­ta novo­cir­ku­so­vé­ho umění.

Uměl­cům nabí­zí­me uby­to­vá­ní, dopra­vu, stra­vu v rám­ci fes­ti­va­lu, vol­ný vstup na fes­ti­va­lo­vá před­sta­ve­ní, a hlav­ně záži­tek z vystou­pe­ní před vel­kým pub­li­kem. Pení­ze, kte­ré vybe­re­te v rám­ci vaše­ho vystou­pe­ní jsou jen pro vás, je tedy na vaší kre­a­ti­vi­tě, jak vyso­ký hono­rář si odve­ze­te domů.

Roz­hod­li jste se, že chce­te bojo­vat o mís­to v našem pro­gra­mu? Nevá­hej­te se zare­gis­tro­vat. Regis­tro­vat se může­te do 1. květ­na 2017. Vybra­ným účast­ní­kům se ozve­me v týd­nu po uza­vře­ní registrace.

Neboj­te se nám zaslat pár řád­ků o sobě, při­lo­žit foto­gra­fie i video, čím kre­a­tiv­něj­ší při­hláš­ky dosta­ne­me, tím líp se nám bude vybí­rat. Fan­ta­zii se meze nekladou!

Těší­me se na viděnou!

Za tým fes­ti­va­lu Cir­ku­lum, Ane­ta Borková

V pří­pa­dě dota­zů nás kon­tak­tuj­te na emai­lu: cirkulum@cirkulum.cz

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.