Skip to main content
Husak Quartet

Husak Quartet 

Jejich smyč­ce roze­z­ní akord kla­sic­ký i popu­lár­ní, jaz­zo­vý i folk­lór­ní. Nechy­bí ani hud­ba fil­mo­vá a improvizace.

Devi­zou této mla­dé klu­či­čí kapel­ky z Brna jsou vystou­pe­ní nabi­tá ener­gií, vti­pem, vir­tu­óz­ní tech­ni­kou i impro­vi­zač­ní pří­mě­sí. S Mar­ti­nem Husá­kem, Rad­kem Bla­hu­šem a Matě­jem Kovan­dou se může­te setkat na kon­cer­tech v Čes­ku i v zahra­ni­čí, na let­ních fes­ti­va­lech, svat­bách a jiných spo­le­čen­ských udá­los­tech. Stej­ně jako na oblí­be­ných hudeb­ně-vzdě­lá­va­cích pro­gra­mech pro děti a mlá­dež, kte­ré Husak Quar­tet pořá­dá. A nyní bude­te mít mož­nost poslech­nout si je i na fes­ti­va­le CIRKULUM. Tak si nenech­te ujít ten­to skvě­lý hudeb­ní zážitek!

 

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.