Skip to main content

Kreativní Evropa

Zdra­ví­me všech­ny pří­z­niv­ce fes­ti­va­lu Cir­ku­lum! Jako dal­ší novin­ku pro vás letos máme fes­ti­va­lo­vou scé­nu Kre­a­tiv­ní Evro­pa, o kte­rou roz­ší­ří­me náš festival.

Může­te se těšit na kon­cer­ty, diva­del­ní i pohy­bo­vé před­sta­ve­ní, taneč­ní vystou­pe­ní, nový cir­kus, pou­lič­ní umě­ní, pan­to­mi­mu, klauni­é­ry, chvil­ky poezie i čte­ní, a v nepo­sled­ní řadě i malí­ře, kte­ří se nám před­sta­ví pře­váž­ně v sobo­tu v rám­ci Muzej­ní noci.

Scé­na se bude nachá­zet na vel­kém kru­ho­vém objez­du mezi dvě­ma šapi­tó. V šapi­tó budou pro­bí­hat cir­ku­so­vé worksho­py, kde si může­te vyzkou­šet cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny jako napří­klad chůzi po laně, žong­lo­vá­ní, roz­tá­če­ní talí­ře, či naše cir­ku­so­vá kola.

Pro­gram na scé­ně bude pro­bí­hat kaž­dý den v odpo­led­ních hodinách.

Pro umoc­ně­ní zážit­ku z vystou­pe­ní na této ven­kov­ní scé­ně si bude­te moct zakou­pit občer­stve­ní na naší uli­ci La Ram­b­la, kde si kaž­dý při­jde na své, posa­dit se do trá­vy a rela­xo­vat při pohle­du na naše účinkující.

Pokud víte ješ­tě o někom, kdo by se rád při­hlá­sil na naši scé­nu, pří­pad­ně vy sami bys­te rádi vystou­pi­li, nevá­hej­te a při­hlas­te se! Regis­tra­ce pobě­ží do polo­vi­ny květ­na. V pří­pa­dě dota­zů ohled­ně účin­ko­vá­ní piš­te na email aneta.borkova@cirkulum.cz.

Sle­duj­te naše novin­ky, v prů­bě­hu květ­na zve­řej­ní­me účin­ku­jí­cí na této scéně.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.