Skip to main content

Letošní novinkou je panelová diskuze

V letoš­ním roč­ní­ku CIRKULUM jsme se roz­hod­li zamě­řit i na vzdě­lá­vá­ní v oblas­ti nové­ho cir­ku­su, pro­to jsme do neděl­ní­ho pro­gra­mu zařa­di­li nejen již tra­dič­ní novo­cir­ku­so­vý workshop, ale i pane­lo­vou dis­ku­zi Mla­dé cir­ku­so­vé krve, jíž se mohou zúčast­nit všich­ni zájem­ci o ten­to obor a sdí­let zde své zku­še­nos­ti v oblas­ti sou­čas­né­ho umění.

Hlav­ní­mi hos­ty dis­ku­ze bude umě­lec­ký sou­bor Cin­Ka­ba­ret, jehož čle­no­vé jsou úspěš­ní čeští artis­ti a uměl­ci prá­vě v oblas­ti nové­ho cir­ku­su, kte­ří mají za sebou už spous­tu význam­ných pro­jek­tů, včet­ně stu­dia na zahra­nič­ních ško­lách, jež jsou zamě­ře­ny na sou­čas­né umě­ní. Cin­Ka­ba­ret rov­něž vystou­pí v rám­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM se svým uni­kát­ním vystou­pe­ním Cin­Ka­ba­ret – Uni­ver­se.

Dal­ší­mi účast­ní­ky budou mla­dí uměl­ci z ost­rav­ské­ho spol­ku Cir­kus tro­chu jinak, kte­ří mají boha­té zku­še­nos­ti s vystu­po­vá­ním jak v Čechách, tak zahra­ni­čí, a kte­ré může­te vidět i v hoj­ném počtu vystu­po­vat na fes­ti­va­le CIRKULUM.

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.