Skip to main content

Slovo ředitele festivalu 

Milí přá­te­lé,
je mi vel­kou ctí a obrov­ským potě­še­ním při­ví­tat Vás na již čtvr­tém roč­ní­ku Mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2019. Nový cir­kus a pou­lič­ní diva­dlo se musí žít, nedá se o něm jen číst nebo vyprá­vět… Věřím, že si fes­ti­val uži­je­te na maxi­mum, pro­ži­je­te krás­né chvil­ky a zaži­je­te něco úžasného. 

V letoš­ním roce jsme si při­pra­vi­li novin­ku pro mimo­ostrav­ské divá­ky, a to CIRKULUM na cestách. Ačko­liv je Hlav­ní tří­da spe­ci­fic­kou kuli­sou naše­ho fes­ti­va­lu, chtě­li jsme ho vyvézt do svě­ta a dopřát ješ­tě vět­ší­mu počtu návštěv­ní­ků. Týden před koná­ním fes­ti­va­lu CIRKULUM moh­li divá­ci v Opa­vě, Kar­vi­né, Novém Jičí­ně a také v pol­ské Rati­bo­ři ochut­nat z fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu. Při­vez­li jsme jim někte­ré zahra­nič­ní uměl­ce a nálož zába­vy pro všechny.

Po roce se na fes­ti­val vra­cí scé­na RONDL umís­tě­ná na nej­vět­ším porub­ském kru­ho­vém objez­du. Jsem za to vel­mi rád, pro­to­že toto zají­ma­vé umís­tě­ní naše­mu pes­t­ro­ba­rev­né­mu fes­ti­va­lu pros­tě slu­ší. Navíc se vel­mi těším na pro­gram RONDL scé­ny. Je totiž urče­na mla­dým talen­tům a kaž­dý, kdo bude chtít, dosta­ne pří­le­ži­tost před­vést se. Napl­ně­ní toho­to důle­ži­té­ho cíle fes­ti­va­lu CIRKULUM je pro mě obrov­skou satis­fak­cí a moto­rem, kte­rý celý tým pohá­ní vstříc dal­ším ročníkům.

Obec­ně vza­to jsem spo­ko­je­ný s dosa­ho­vá­ním všech cílů fes­ti­va­lu. Oži­ve­ní veřej­né­ho pro­sto­ru, dostup­nost co nej­šir­ší vrst­vě oby­va­tel, osvě­ta v oblas­ti nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla, zahra­nič­ní impul­sy a tren­dy sou­čas­né­ho pou­lič­ní­ho umě­ní na dosah ruky… to vše a mno­hem víc je díky fes­ti­va­lu CIRKULUM k mání kaž­dý rok v Ost­ra­vě. Vdě­čí­me za to zejmé­na všem pod­po­ro­va­te­lům, part­ne­rům a spon­zo­rům, bez kte­rých by zre­a­li­zo­vat fes­ti­val toho­to for­má­tu neby­lo mož­né. Děku­ji všem part­ne­rům, zejmé­na měst­ské­mu obvo­du Ost­ra­va-Poru­ba, kte­rý se pro letoš­ní roč­ník stal spo­lupo­řa­da­te­lem fes­ti­va­lu, Magis­trá­tu měs­ta Ost­ra­vy a Kraj­ské­mu úřa­du Morav­sko­slez­ské­ho kra­je za finanč­ní podporu.

Na závěr bych Vám chtěl popřát co nej­vět­ší radost z fes­ti­va­lu CIRKULUM, užij­te si čas strá­ve­ný kul­tur­ně a smys­lu­pl­ně, dopře­jte ho sobě i svým dětem a zažij­te něco nové­ho na někte­ré z našich sed­mi scén, nechej­te nový cir­kus a pou­lič­ní diva­dlo napl­nit vás pří­jem­ným poci­tem. Těším se, že se potkáme!

Vác­lav Pokorný
ředi­tel festivalu

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.