Skip to main content

Začínáme a jsme větší a lepší než kdy dřív: Ostrava ožije novým cirkusem 

Přijď­te zažít neza­po­me­nu­tel­né oka­mži­ky na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum 2024, kte­rý se koná od 5. do 9. červ­na na Slez­sko­ostrav­ském hra­dě a jeho oko­lí. Letos při­ná­ší­me divá­kům nejen skvě­lý pro­gram, ale také svě­to­vou pre­mi­é­ru, kte­rá posu­ne hra­ni­ce nové­ho cir­ku­su – Léta­jí­cí Cita­de­lu. Ten­to vel­ko­le­pý pro­jekt uve­de akro­ba­ty léta­jí­cí na hor­ko­vzduš­ném baló­nu, a to popr­vé v his­to­rii Čes­ké republiky.

Na fes­ti­va­lu vystou­pí celá řada výji­meč­ných uměl­ců, jed­ni z nich jsou i hvězdy fes­ti­va­lu Cir­co Zoé. Fran­couz­sko-ital­ské usku­pe­ní vás vez­me na neza­po­me­nu­tel­nou ces­tu do svě­ta plné­ho úža­su a fan­ta­zie s jejich před­sta­ve­ním Dese­ran­ce. Ten­to jedi­neč­ný záži­tek balan­cu­je na pome­zí snu a rea­li­ty, a je plný jem­ných oka­mži­ků i váš­ni­vých výbuchů emo­cí. Akro­ba­tic­ké výko­ny a tanec dopro­vá­zí živá hud­ba a oper­ní zpěv, čímž vytvá­ří kou­zel­ný svět pro­po­ju­jí­cí nový cir­kus s hudbu.

Hud­bu ve svých výstu­pech ale nevy­u­ží­va­jí jenom oni. Race Hor­se Com­pa­ny při­je­li se svou kape­lou až z dale­ké­ho Fin­ska, aby vám uká­za­li před­sta­ve­ní Tat­tar­mos­sen Expe­ri­en­ce naby­tou kaska­dér­ský­mi kous­ky, ris­kant­ní­mi sko­ky a barva­mi, kte­ré vás osl­ní. Hud­bu ve svém vystou­pe­ní vyu­ží­vá i nově vznik­lá ost­rav­ská com­pa­ny BoCirk a v Komor­ní scé­ně Aré­na uká­ží před­sta­ve­ní Erlend – Cizi­nec. Spo­leč­ně s hlav­ní hvězdou veče­ra Jin­dři­chem Kopi­do­lem jsou na jeviš­ti hudeb­ní­ci, kte­ří pří­běh uměl­ce balan­cu­jí­cí­ho na hra­ně dopro­vá­zí hud­bou slo­že­nou pou­ze pro tuto pří­le­ži­tost. A nebu­de nou­ze ani o roman­tic­ké pří­běhy, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tváři.

Špa­něl­ská com­pa­ny Cia Paki­Pa­ya se po minu­lém úspě­chu vra­cí. A ten­to­krát s před­sta­ve­ním Toca Toc. Budou vám vyprá­vět pří­běh dvou akro­ba­tů, kte­ří spo­lu pra­cu­jí a žijí jako rodi­na. Jak už to tak ve vzta­zích bývá obje­vu­jí se na pra­hu roz­hod­nu­tí, co s živo­tem dál. Nebu­de nou­ze o emo­ce rados­ti, usmí­ře­ní a napě­tí.  Cia Paki­Pa­ya vyu­ží­va­jí hand-to-hand akro­ba­cii a uká­ží vám výko­ny pře­sa­hu­jí­cí lid­ské chá­pá­ní. Stej­ně zají­ma­vé bude i švý­car­ské duo E1NZ. Uvi­dí­te je v amfi­te­át­ru Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du, kde vám vystřih­nou bar­man­skou show jako z paříž­ské­ho bis­tra. Bude se žong­lo­vat s lah­ve­mi šam­paň­ské­ho ane­bo lítat ve vzdu­chu na provaze.

Jed­ním z vrcho­lů fes­ti­va­lu bude Léta­jí­cí Cita­de­la, kde akro­ba­té před­ve­dou své umě­ní na hor­ko­vzduš­ném baló­nu za dopro­vo­du živé hud­by od slo­ven­ské­ho skla­da­te­le Mira Tótha. Tato jedi­neč­ná show se usku­teč­ní při zápa­du slun­ce ve valech Slez­sko­ostrav­ské­ho hra­du a sli­bu­je neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek plný poezie a kouz­la. „Cítím, že Léta­jí­cí Cita­de­la je pro obě com­pa­ny vel­kou výzvou, a to s ohle­dem na nároč­nost v rám­ci pří­prav, rea­li­za­ce tech­nic­ké slo­ži­tos­ti a slou­če­ní všech účin­ku­jí­cích s tech­nic­kým a pod­půr­ným týmem, kte­rý na Léta­jí­cí Cita­de­le pra­cu­je. Pev­ně věřím, že vše bude­me moci zre­a­li­zo­vat v plné své krá­se a poe­tic­ké atmo­sfé­ře a Ost­ra­va se zapí­še do his­to­rie tím, že popr­vé v Čes­ké repub­li­ce léta­li akro­ba­té na hor­ko­vzduš­ném baló­nu,“ říká prin­ci­pál Vác­lav Pokorný.

O novin­ky a pre­mi­é­ry nebu­de na Cir­ku­lum nou­ze. Ost­rav­ská com­pa­ny BoCirk uve­de popr­vé vystou­pe­ní „work in pro­gress“ v podá­ní dvo­ji­ce PiTi­PAL­Di. Ost­rav­ské duo Adam Holub, vše­stran­ný par­kou­ris­ta, a jeho kole­ga Jan Vrbac­ký, herec a kaska­dér, hle­da­jí a nalé­za­jí mož­nos­ti a hra­ni­ce s cir­ku­so­vý­mi equi­p­men­ty. Celé vystou­pe­ní má plá­no­va­nou pre­mi­é­ru až na pod­zim, ale vy naši divá­ci, bude­te prv­ní, kdo uvi­dí již hoto­vé čás­ti na živo. „Klu­ci aspoň zjis­tí, jak na ně lidé rea­gu­jí. Ofi­ci­ál­ní pre­mi­é­ru budou mít v říj­nu, tak­že do té doby budou zkou­šet a ladit. Jed­ná se o pou­lič­ní stree­to­vé vystou­pe­ní, jako kuli­su budou klu­ci pou­ží­vat vozík za autem. Záro­veň je to jed­na z našich novi­nek,“ říká Vác­lav Pokorný.

Uva­žo­va­li jste někdy nad tím, jaké by to bylo, kdy­by po uli­ci cho­di­li akro­ba­ti nebo pro­va­zo­chod­ci? U nás je vše mož­né. Máme pro vás nachys­ta­ný boha­tý dopro­vod­ný pro­gram zdar­ma v podo­bě zahra­nič­ních uměl­ců a jed­ni jsou dokon­ce až z Japon­ska. Čeka­jí vás pro­va­zo­cho­dec Andrej Tomše, kte­ré­mu pomů­že­te najít jeho ztra­ce­ný klo­bouk a uká­že vám, že nový cir­kus je týmo­vá dis­ci­plí­na. Man­te­ca al den­te zase před­ve­de svou pou­lič­ní show, kte­rou roz­zá­ří kaž­do­den­ní nudu měs­ta. Ženy oce­ní krá­su a šarm, muži zase nao­pak jeho ost­rovtip. Pokud mlu­ví­me o celém svě­tě váž­ně mys­lí­me celý svět – duo Sub­li­mit k nám při­le­tě­lo až z Japon­ska. A jsou při­pra­ve­ni vám uká­zat japon­ský cir­kus s tra­dič­ním náde­chem, při kte­rém balan­cu­jí oby­čej­ný­mi před­mě­ty na dešt­ní­cích, vějí­řích, ane­bo samu­raj­ském meči.

Máme pro vás při­pra­ve­né i worksho­py, kde si vyzkou­ší­te vše­mož­né novo­cir­ku­sác­ké dis­ci­plí­ny a pro děti Her­niš­tě. Otes­tu­je­te zde svou hla­vu a zaba­ví­te se celá rodi­na. Pro nejmen­ší divá­ky je na pro­gra­mu také pohád­ka Motý­lí svět nebo show Pop­py a Adél­ka. Po celou dobu bude k dis­po­zi­ci řec­ká taver­na a kavár­na. A když se bude­te dívat po naší fes­ti­va­lo­vé ves­nič­ce pozor­ně mož­ná uvi­dí­te i obří léta­jí­cí husu.

Přijď­te a užij­te si neza­po­me­nu­tel­né chví­le plné smí­chu, zába­vy a dob­ro­druž­ství. Cir­ku­lum je víc než jen fes­ti­val – je to mís­to, kde se sny mění ve sku­teč­nost a kde kaž­dý oka­mžik sto­jí za to.

Těší­me se na vás!

Ročník 2024

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.