Skip to main content

Změna termínu

Váže­ní návštěvníci,

s ohle­dem na aktu­ál­ně poma­lý vývoj roz­vol­ňo­vá­ní opat­ře­ní sou­vi­se­jí­cích s one­moc­ně­ním COVID-19, jsme se roz­hod­li fes­ti­val pře­su­nout. Chce­me CIRKULUM v celé jeho krá­se. Pro­to se na něj může­te těšit v ter­mí­nu od 6. do 8. 8. 2021.  I přes veš­ke­ré kom­pli­ka­ce se nevzdá­vá­me a nabíd­ne­me vám neza­po­me­nu­tel­ný novo­cir­ku­so­vý pro­gram s mezi­ná­rod­ní účas­tí. Toto roz­hod­nu­tí sdě­lu­je­me s těž­kým srd­cem, ale opti­mis­mus nás neo­pouš­tí. Pra­cu­je­me na změ­nách, kte­ré s sebou nový ter­mín přináší. 
Nesmír­ně si váží­me našich part­ne­rů, doda­va­te­lů a návštěv­ní­ků za pod­po­ru a trpě­li­vost. Situ­a­ce v kul­tu­ře není pří­z­ni­vá a my jsme pře­svěd­če­ni, že kul­tu­ra a spo­le­čen­ský život je důle­ži­tou a nezbyt­nou sou­čás­tí našich živo­tů. Bude­me dělat všech­no pro to, abychom se v srpnu na fes­ti­va­lu CIRKULUM potka­li. Pev­ně věří­me, že nám to situ­a­ce dovolí. 

Fes­ti­val Cir­ku­lum stá­le žije a oži­ví porub­ské léto! 

S pozdra­vem a přá­ním pev­né­ho zdraví,
umě­lec­ký ředi­tel Vác­lav Pokorný

Ročník 2021

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.