Skip to main content

Zrušení představení Mr. Toonse

Živý balon z Dán­ska Mr. Toons bohu­žel musel ze zdra­vot­ních důvo­dů svá před­sta­ve­ní na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum zru­šit. Pokud jste si už na jeho show kou­pi­li vstu­pen­ku, může­te ji buď vrá­tit, nebo vyu­žít náhrad­ní před­sta­ve­ní, kte­ré obsta­rá famóz­ní Aus­tra­lan The Fatt Matt.

Vstu­pen­ky je mož­né vrá­tit buď v Infor­mač­ním cen­t­ru Poru­ba na Hlav­ní tří­dě 583105, nebo se může­te obrá­tit na e‑mail tereza.dibonova@cirkusjinak.cz. My ale věří­me, že vyu­ži­je­te naší nabíd­ky a při­jde­te se podí­vat na úžas­nou The Fatt Matt Show. Roz­hod­ně nebu­de­te zklamaní. 

Ročník 2018

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.