Skip to main content

Bezpečnostní opatření 

Dra­zí návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM, rádi bychom vás v rám­ci bez­peč­nost­ních opat­ře­ní pro­ti Covid-19 infor­mo­va­li jak se při­pra­vit na festival.

Návštěvníci ve veřejném prostoru jsou povini dodržovat následující 

  • dodr­žo­vat rozestupy
  • cítit se fit
  • nebýt v karan­té­ně nebo izolaci

Pro vstup na interiérová představení stačí, když u sebe budete mít jedno z těchto potvrzení 

  • nega­tiv­ní RT-PCR test sta­rý nej­vý­še 7 dní
  • nega­tiv­ní POC (tzv. anti­gen­ní) test sta­rý nej­vý­še 72 hodin
  • při­nes­te samo­test, kte­rý si udě­lá­te před vstu­pem a po potvr­ze­ní nega­tiv­ní­ho výsled­ku bude­te vpuš­tě­ni dovnitř
  • potvr­ze­ní o pro­dě­lá­ní labo­ra­tor­ně potvr­ze­né­ho one­moc­ně­ní covi­dem-19 v době ne del­ší než 180 dnů pře­de dnem koná­ní akce
  • potvr­ze­ní o apli­ka­ci očko­vá­ní pro­ti covi­du-19, při­čemž od posled­ní dáv­ky vak­cí­ny (dru­hé u dvou­dáv­ko­vých vak­cín, prv­ní u jed­no­dáv­ko­vých vak­cín), musí uply­nout nejmé­ně 14 dní

Před vstupem a během představení používejte platný respirátor dle nařízení vlády. 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.