Skip to main content

Cirkulum na cestách 

Vydej­te se s námi na scé­nu pou­lič­ní­ho umě­ní. Nový cir­kus, diva­dlo, zába­va a uměl­ci z domá­cí i zahra­nič­ní scény.

Uvi­dí­te pou­lič­ní novo­cir­ku­so­vé uměl­ce z Čes­ka, Irska, Vene­zu­e­ly, Izra­e­le a Itá­lie, kte­ří účin­ku­jí po celém světě.

Krnov 

Hlav­ní náměs­tí u pomní­ku L. Bauera

Sobo­ta, 1. červ­na 2024

14.00
Circk Moti­on
14.30
Pop­py a Adélka
15.30
Andrej Tomše
Více infor­ma­cí
16.30
The Gentle­men
17.30
Sub­li­mit
Více infor­ma­cí
18.30
E1NZ
Více infor­ma­cí
20.00
Diva­del­ní před­sta­ve­ní v Zahra­dě smyslů

Doprovodný program 

9.00–13.00 ZUŠ Krnov, Krno­vá­ček, MŠ Žiž­ko­va, ZUŠ Dra­ho­mí­ra Malo­va­né­ho s.r.o., Cen­t­rum muzi­ka, Čer­vi­ven, SVČ Krnov

Frýdek-Místek 

Sady Bedři­cha Smetany

Nedě­le, 2. červ­na 2024

Hlav­ní scéna
14.00
Circk Moti­on
14.30
Patrick dan­ce show
15.00
Andrej Tomše
Více infor­ma­cí
16.00
The Gentle­men
17.00
Sub­li­mit
Více infor­ma­cí
18.00
E1NZ
Více infor­ma­cí
Hlav­ní scé­na 2
14.30
Motý­lí svět
17.30
Čaro­krás­ky

Doprovodný program 

Par­kour zóna Impro­ve Your­self, Diva­dlo Koráb, Mechu­la­lá­ci, taneč­ní sku­pi­na Dan­ce­point, Klauni z Balón­ko­va, výtvar­né díl­nič­ky, malo­vá­ní na obli­čej, Jum­ping Drums-bube­nic­ký workshop, dět­ská Jóga, Her­niš­tě, pásma pohá­dek a komen­to­va­né pro­hlíd­ky v Kině Vlast a další

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.