Skip to main content
3 Chefs

3 Chefs 

Ital­ské trio 3 Chefs vám naser­ví­ru­je spous­tu zába­vy. Těš­te se!

Tyto 3 ital­ské komi­ky spo­ji­la dohro­ma­dy Cirque du Soleil a show Alla­vi­ta!, kte­rá bylo uši­ta na míru pro Expo-Mila­no 2015. Poté se tři komi­ci Alessan­dro Val­lin, Ste­fa­no Loca­ti a Clau­dio Cre­mo­ne­si, roz­hod­li vyu­žít svých dva­ce­ti­le­tých zku­še­nos­tí a roz­ví­jet dál svou spo­lu­prá­ci v před­sta­ve­ní 3Chefs.

V této show vás 3 šéf­ku­cha­ři zvou na svou hos­ti­nu, sice bez jíd­la, kde však smys­ly budou dráž­dě­ny chut­ný­mi kous­ky humo­ru, kte­ré vám v žád­ném pří­pa­dě nedo­vo­lí postit duši. Může­te se těšit na jeden komic­ký výstup za dru­hým spo­je­ný se svě­tem kuchy­ně a kuli­nář­ské­ho umě­ní. Žong­lo­vá­ní s nabě­rač­ka­mi, akro­ba­tic­ké pod­no­sy, živá hud­ba hra­ná hrn­ci a lží­ce­mi, vše s oko­ře­ně­né ital­ským šar­mem a vtipem.

Sobo­ta 7. srp­na 2021 v 19.00
Kou­pit vstupenky

Nedě­le 8. srp­na 2021 v 17.30
Kou­pit vstupenky

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.