Skip to main content
AcroBetka

AcroBetka 

Krás­ná, ener­gic­ká a smy­sl­ná. Tako­vá je Alž­bě­ta Morav­co­vá, kte­rá vystu­pu­je pod umě­lec­kým jmé­nem AcroBetka.

Od dět­ství se věno­va­la gym­nasti­ce, kte­rá ji dopro­vá­zí celý život. A to pře­de­vším teď, kdy vystu­pu­je jako artist­ka spo­leč­nos­ti Cir­kus tro­chu jinak a podí­lí se na jeho mno­ha pro­jek­tech. Věnu­je se akro­ba­cii v kru­hu a kost­ce, chai­r­dan­ce a pole­dan­ce, jehož je vice­mis­try­ní ČR, Evro­py a svě­ta. Na fes­ti­va­lu Cir­ku­lum se může­te těšit na její sólo­vé vystou­pe­ní, kte­rá potě­ší oko nejen pří­tom­ných mužů.

[widget­kit id=„92“ name=„Acrobetka — 2018 — galerie“]

 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.