Skip to main content
Fraser Hooper – komický boxer z  Nového Zélandu

Fraser Hooper – komický boxer z  Nového Zélandu 

Čes­ká pre­mi­é­ra ori­gi­nál­ní show novozéland­ské­ho mima a klau­na, kte­rý před­sta­ví zábav­nou podí­va­nou pro celou rodinu. 

Inter­ak­tiv­ní před­sta­ve­ní plné vti­pu, ve kte­rém jsou pří­cho­zí podro­be­ni  čis­té­mu kome­di­ál­ní­mu krvepro­li­tí. Zajis­tě­te si seda­dlo blíz­ko „rin­gu“, abys­te nepři­šli o finál­ní knockout.

Pří­mo z  Wel­ling­to­nu na Novém Zélan­du při­jíž­dí býva­lý mana­žer obcho­du se spod­ním prádlem Fra­ser Hoo­per, kte­rý se odvá­žil jít za svým snem a stal se bavi­čem. Nebo spí­še vel­mi úspěš­ným boxerem.

Mno­ha fes­ti­va­lo­vý­mi cena­mi ověn­če­ný milá­ček pub­li­ka Fra­ser Hoo­per vyzve ve své show Boxing pří­cho­zí k tří­ko­lo­vé­mu zápa­su čis­té­ho kome­di­ál­ní­ho krvepro­li­tí. Čeká vás záži­tek, kte­rý si všich­ni pří­z­niv­ci spor­tu i kome­dií pros­tě nemů­žou nechat ujít. Uni­kát­ní vystou­pe­ní Fra­se­ra Hoo­pe­ra uchvá­ti­lo pub­li­kum už ve více než 30 zemích svě­ta. Je napl­ně­no kla­sic­ký­mi ingre­di­en­ce­mi, jako jsou vtip­né zapo­je­ní divá­ků, směš­né rutin­ní situ­a­ce i totál­ní igno­ra­ce vlast­ní bez­peč­nos­ti. Najde se něja­ký odváž­li­vec, kte­rý vyzve novozéland­ské­ho komi­ka k boxer­ské­mu zápasu?

Cena:
Před­pro­dej Plná cena
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC) 100 Kč 120 Kč
Dospě­lí 120 Kč 140 Kč
Kdy:
Pátek 7. červ­na 2019 v 17.00 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Sobo­ta 8. červ­na 2019 v 14.00 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Nedě­le 9. červ­na 2019 v 13.00 Šapi­tó Kou­pit vstupenky
Kde:
Šapi­tó
Dél­ka:
60 minut
Režie:
Fra­ser Hooper
Divác­ká cena:
Fes­ti­val Int du Cirque du Val d´Oise, Francie
Cena za nej­lep­ší představení:
Fes­ti­val Land­shut, Německo

www.fraserhooper.com

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„108“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.