Skip to main content
Jay Toor – Holiday on Delay

Jay Toor – Holiday on Delay 

Zábav­ná pou­lič­ní one woman show němec­ké uměl­ky­ně Jay Toor o ne zce­la vyda­ře­né let­ní dovo­le­né je tím nej­lep­ším lékem na chmur­nou náladu.

Cha­risma­tic­ká Giselle la Pearl  je na ces­tě za vysně­nou dovo­le­nou a už se těší na pořád­nou poho­du u vody, ale jak se zdá nic nevy­chá­zí pod­le plá­nu. Jed­no je však jis­té, díky její leh­ko­my­sl­né pova­ze nebu­de o komic­ké situ­a­ce nou­ze. Zre­la­xuj­te se spo­lu s Giselle, oddej­te se let­ním rado­ván­kám a nasaj­te uvol­ně­nou atmo­sfé­ru u zábav­né­ho pou­lič­ní­ho před­sta­ve­ní, kte­ré sklí­zí úspě­chy po celém svě­tě. Ať už jste pro­fe­si­o­nál­ní pla­vec či spí­še pla­vec začá­teč­ník, neboj­te a ponoř­te se do toho spo­lu s ní.

Show je reží­ro­va­ná zná­mou novo­cir­ku­so­vou reži­sér­kou Joan­nou Bas­si, kte­rá pochá­zí z cir­ku­so­vé rodi­ny s dlou­ho­le­tou tra­di­cí a nyní pra­cu­je jako kouč pro mezi­ná­rod­ní novo­cir­ku­so­vé produkce.

www.holidayondelay.com

 

[widget­kit id=„101“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.