Skip to main content
Spirit of Motion

Spirit of Motion 

Doko­na­lá suges­tiv­ní hud­ba J. S. Bacha vyprá­ví skr­ze pohyb lid­ské­ho těla neko­neč­né spi­rá­ly příběhů…

Sly­ší­me sólo­vé hous­le (Mar­tin Zbro­žek) a vní­má­me mini­ma­lis­tic­ké expre­siv­ní těles­né izo­la­ce, kte­ré se stří­da­jí s obdi­vu­hod­ný­mi prv­ky akro­ba­tic­ký­mi (Jan Jirák).

Ten­to uni­kát­ní vizu­ál­ní kon­cert­ní pro­jekt hous­lis­ty a her­ce Mar­ti­na Zbrož­ka vzni­kl v roce 2015 jakož­to pocta hudeb­ní­mu géni­o­vi J. S. Bacho­vi u pří­le­ži­tos­ti 330. výro­čí jeho narození.

Pro­po­je­ním inven­ce těch­to dvou tvůr­čích osob­nos­tí a pou­ži­tých výra­zo­vých pro­střed­ků je „Spi­rit of Moti­on“ pří­sli­bem jedi­neč­né­ho posle­cho­vé­ho zážit­ku a magic­ké obrazotvornosti.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.