Skip to main content
Teatr Klinika Lalek

Teatr Klinika Lalek 

Tea­tr Kli­ni­ka Lalek je diva­del­ní sou­bor z Pol­ska, kte­rý se sna­ží o pokra­čo­vá­ní tra­di­ce kla­sic­ké­ho cir­ku­su avšak v novém, ino­va­tiv­ním sty­lu, respek­tu­jí­cím prá­va zvířat.

Tea­tr Kli­ni­ka Lalek vyro­bil nád­her­né lout­ky obrov­ských roz­mě­rů, ztvár­ňu­jí­cí vel­mi věro­hod­ně žira­fu, slo­na a lva, kte­ré na scé­ně dopro­vá­zí jejich cvi­či­te­lé, akro­ba­ti, dlou­há­ni na chů­dách a dal­ší artis­ti a uměl­ci. Přijď­te se setkat s vese­lým slo­nem, krás­nou žira­fou a moc­ným lvem pří­mo v uli­cích cen­t­ra Poruby.

Cir­kus Kli­ni­ka Lalek osla­vu­je pří­ro­du a všech­ny živé bytos­ti a svým posto­jem pro­ti týrá­ní zví­řat je prv­ním pro­jek­tem své­ho dru­hu na svě­tě, s kte­rým se popr­vé před­sta­ví i u nás v Čes­ké republice.

www.klinikalalek.art.pl

[widget­kit id=„84“ name=„Teatr Kli­ni­ka Lalek — 2018 — galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.