Skip to main content
The Loser(s)

The Loser(s)

Losers Cirque Com­pa­ny zno­vu zaví­tá do Ost­ra­vy. Na fes­ti­va­le CIRKULUM ten­to­krát vystou­pí s insce­na­cí The Loser(s).

Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní THE LOSER(S) chce být sou­čas­nou reflexí fak­tu, že v dneš­ním zrych­le­ném tem­pu spo­leč­nos­ti mno­ho lidí ztrá­cí svo­ji osob­nost a vizi své­ho jak sou­kro­mé­ho, tak part­ner­ské­ho živo­ta. Chce si klást otáz­ku, kde se nalé­za­jí naše hra­ni­ce, kdo je naším vzo­rem, lás­kou a part­ne­rem. Ved­le výher při­ná­ší život také pro­hry. Člo­věk se stá­vá lůzrem, a to tře­ba i na poli lás­ky. Vpřed se ubí­rá ces­tou krko­lomnou, trni­tou a zábles­ky rados­ti dáva­jí nadě­ji, že tře­ba někdy dospě­je k cíli a zvítězí.

Cena:
Děti, seni­o­ři, ZTP, stu­den­ti (ISIC): 170 Kč
Dospě­lí: 270 Kč 
Kdy:
Nedě­le 8. srp­na 2021 v 19.00

Kou­pit vstupenky

www.loserscirque.cz/inscenace/the-losers

Vstu­pen­ky v před­pro­de­ji si může­te kou­pit onli­ne nebo v Info­cen­t­rech měs­ta Ostravy. 

[widget­kit id=„128“ name=„Losers – 2021 – galerie“]

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.