Skip to main content

Co pro vás znamená festival CIRKULUM v Ostravě Porubě? 

Zají­má vás, co si o CIRKULUM mys­lí význam­né osob­nos­ti naše­ho kra­je? Pře­čtě­te si, jak nám odpo­vě­dě­li na naši otázku.
Ing. Lucie Baránková Vilamová Ph.D.

Ing. Lucie Baránková Vilamová Ph.D.

sta­rost­ka měst­ské­ho obvo­du Ostrava-Poruba
Fes­ti­val CIRKULUM je pro mě nej­vět­ší kul­tur­ní akce, kte­rá se v Porubě koná a jejíž věhlas již dáv­no pře­ko­nal hra­ni­ce Poru­by a také měs­ta Ost­ra­vy. Doká­že vykouz­lit nad­še­ný úsměv na tvá­ři návštěv­ní­kům a hlav­ně dětem, kte­ré si celý fes­ti­val zami­lo­va­ly. Jsem moc ráda, že to umí­me a hlav­ně, že to umí­me v PORUBĚ. Děku­ji všem, kte­ří se na orga­ni­za­ci toho­to kou­zel­né­ho fes­ti­va­lu podílejí. 
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo 

náměs­tek hejtma­na Morav­sko­slez­ské­ho kraje
Fes­ti­val CIRKULUM vra­cí artis­tic­ké umě­ní do ulic měst pří­mo mezi lidi, kam v minu­los­ti vždy pat­ři­lo. Na chví­li uči­ní zejmé­na Hlav­ní tří­du v Porubě zážit­ko­vou pro­me­ná­dou, kte­rá lidem při­ná­ší nejen krás­ný pro­ži­tek, zába­vu, ale také i pří­le­ži­tost k setká­vá­ní. Atmo­sfé­ra do pozd­ních večer­ních hodin je úžas­ná a na chví­li člo­vě­ka vytr­há­vá z běž­né­ho měst­ské­ho živo­ta. Vždy si to s celou rodi­nou a přá­te­li nád­her­ně užiji. 
Mgr. Zuzana Bajgarová

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměst­ky­ně pri­má­to­ra sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ostravy
Srd­co­vý pro­jekt, inspi­ra­tiv­ní lidi, odva­hu a ener­gii, neko­neč­né množ­ství pozi­tiv­ní energie. 
Ing. Zbyněk Pražák Ph.D.

Ing. Zbyněk Pražák Ph.D.

náměs­tek pri­má­to­ra sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ostravy
Vel­ko­le­pé show s dlou­ho­le­tou tra­di­cí, skvě­le zapa­da­jí­cí do mozai­ky akcí, kte­ré kaž­do­roč­ně pro­bí­ha­jí na úze­mí Ost­ra­vy. Při­da­nou hod­no­tou je pak jeho obsa­ho­vá jedi­neč­nost i roz­ši­řo­vá­ní nabíd­ky kva­lit­ních kul­tur­ních fes­ti­va­lo­vých akti­vit mimo cen­t­rum města. 

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.