Skip to main content

ČEZ Family park 

I nejmen­ší návštěv­ní­ci fes­ti­va­lu si můžou vyzkou­šet novo­cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny, zažít a vyzkou­šet něco nové­ho, to vše pod vede­ním zku­še­ných lek­to­rů z novo­cir­ku­so­vé ško­ly UmCirkum.

Nebu­dou chy­bět kre­a­tiv­ní díl­ny ani novo­cir­ku­so­vé worksho­py a celou atmo­sfé­ru budou dopl­ňo­vat mla­dí uměl­ci, kte­ří se věnu­jí pohy­bo­vé­mu diva­dlu, pou­lič­ní­mu umě­ní, tan­ci, hud­bě a dal­ším umě­lec­kým disciplínám.

Scé­na je rea­li­zo­vá­na za pod­po­ry NADACE ČEZ.

Scé­na vol­ně pří­stup­ná všem v časech:

  • pátek: 16.00 – 20.00
  • sobo­ta: 12.00 – 20.00
  • nedě­le: 12.00 – 19.00

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.