Skip to main content

Cirkulum 

Hlav­ní ven­kov­ní scé­na fes­ti­va­lu je umís­tě­na v pro­sto­ru Alšo­va náměstí.

Může­te se zde těšit na neo­pa­ko­va­tel­ná před­sta­ve­ní domá­cích i zahra­nič­ních uměl­ců, uvi­dí­te zde umě­ní pod širým nebem — nový cir­kus, stree­to­vé kape­ly, pou­lič­ní, pohy­bo­vé a impro­vi­zač­ní diva­dlo, to vše na Vás zde čeká.

Scé­na je vol­ně přístupná.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.