Partnerské zóny 

Naši part­ne­ři si pro vás a vaše rodi­ny při­pra­vi­li mís­ta, kde si může­te odpo­či­nout, zaba­vit děti či načer­pat nové síly do dal­ších barev­ných zážitků.

KREATIVNÍ EVROPA 

Zóna, kte­rá vznik­la za pod­po­ry Evrop­ské komi­se je urče­na pře­de­vším dětem. Můžou si zde zku­sit růz­né cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny, ale jsou zde pro ně při­pra­ve­ny i mno­hé jiné aktivity. 

ČEZ FAMILY PARK 

Nech­te zde své děti nasát novo­cir­ku­so­vou atmo­sfé­ru a vyřá­dit se pod dohle­dem zku­še­ných lek­to­rů. Zóna je rea­li­zo­vá­na za pod­po­ry NADACE ČEZ. 

PODA a.s.

I na této stage si malí návštěv­ní­ci při­jdou na své. Neza­po­meň­te sem s nimi zavítat.
Adiv

ADIV s.r.o.

Zku­šeb­ní jízdy nej­no­vej­ších vozu. Pro­gram hlav­ne pro tatínky.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter