Skip to main content

Kreativní Evropa 

Mís­to jako stvo­ře­né pro novo­cir­ku­so­vé nad­šen­ce, kte­ří si chtě­jí vyzkou­šet něco nové­ho, stej­ně jako pro budou­cí talen­ty, kte­ří prá­vě na této scé­ně můžou uká­zat svůj potenciál.

Prá­vě zde si může kaž­dý vyzkou­šet chůzi po laně, žong­lo­vá­ní, roz­tá­če­ní talí­řů a dal­ší novo­cir­ku­so­vé dis­ci­plí­ny, to vše pod vede­ním zku­še­ných lek­to­rů z novo­cir­ku­so­vé ško­ly UmCirkum.

Scé­na je rea­li­zo­vá­na za pod­po­ry Evrop­ské komi­se.

Scé­na vol­ně pří­stup­ná všem v časech:

  • pátek: 16.00 – 20.00
  • sobo­ta: 12.00 – 20.00
  • nedě­le: 12.00 – 19.00

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.