Skip to main content

A jaké bylo CIRKULUM 2019?

Čtvr­tý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2019 pro­bě­hl ve dnech 7.–9. červ­na 2019 jako vždy na Hlav­ní tří­dě v Ost­ra­vě Porubě.

Během nabi­tých tří dnů jste moh­li vidět špič­ky v novo­cir­ku­so­vých dis­ci­plí­nách z celé­ho svě­ta. Celým fes­ti­va­lem také nově pro­vá­ze­lo duo klau­nů v roli mode­rá­to­rů, kte­ří od návštěv­ní­ků skli­di­li vel­ký ohlas. Na pěti scé­nách divá­ci v prů­bě­hu fes­ti­va­lu zhléd­li na osm desí­tek před­sta­ve­ní uměl­ců z cel­kem jede­nác­ti zemí svě­ta.

Tisí­ce návštěv­ní­ků kor­zo­va­ly porub­ským bul­vá­rem v kuli­sách his­to­ric­ké sore­ly a dokres­lo­va­ly fes­ti­va­lo­vou atmo­sfé­ru. Jejich ohla­sy byly jed­no­znač­ně pozi­tiv­ní, úsměvy na tvá­řích hovo­ři­ly jas­ně a o zvy­šu­jí­cím se zájmu o novo­cir­ku­so­vá před­sta­ve­ní hovo­ří také vzrůs­ta­jí­cí počet divá­ků na pla­ce­ných před­sta­ve­ních v sou­vis­los­ti s před­cho­zí­mi roč­ní­ky fes­ti­va­lu CIRKULUM.

Po slav­nost­ním zakon­če­ní fes­ti­va­lu vystou­pi­la v Aule VŠB mezi­ná­rod­ní com­pa­ny ANALOG se svou špič­ko­vou show Fina­le. Toto usku­pe­ní pro­po­ju­je mla­dé uměl­ce z celé­ho svě­ta, v před­sta­ve­ní se tak mísí národ­nos­ti, kul­tu­ry a díky jejich spo­je­ní vznik­la jedi­neč­ná novo­cir­ku­so­vá per­for­man­ce. Před­sta­ve­ní bylo vypro­dá­no a ova­ce oprav­du obrovské!

V šapi­tó se letos před­sta­vi­li dva zahra­nič­ní uměl­ci a jeden čes­ký sou­bor. Již zmí­ně­ný Brit Pan­Got­tic se čes­kým divá­kům před­ve­dl se svou neotře­lou žong­lér­skou show. Novozélan­ďan Fra­ser Hoo­per poba­vil návštěv­ní­ky kaž­dý den fes­ti­va­lu s jedi­neč­nou klauni­á­dou a dostal je do varu svým boxer­ským výko­nem v závě­ru fes­ti­va­lo­vý­mi cena­mi oce­ňo­va­né show. V sobo­tu moh­li zájem­ci o pra­vou moder­ní novo­cir­ku­so­vou per­for­man­ci vidět vystou­pe­ní Cin­Ka­ba­ret sou­bo­ru mla­dých absol­ven­tů cir­ku­so­vých a diva­del­ních aka­de­mií v Holand­sku, Dán­sku a Česku.

V pátek se pro milov­ní­ky tan­ce ote­vře­la Swing tan­čír­na a ve dvou hodi­nách se v rám­ci worksho­pu moh­li všich­ni zájem­ci nau­čit zákla­dy swin­gu. V sobo­tu dopo­led­ne byl při­pra­ven workshop akro­ba­cie na laně s mla­dou uměl­ky­ní Alž­bě­tou Tichou a v nedě­li pak workshop hand­stand s Janem Jirá­kem, oba se divá­kům před­ved­li v před­sta­ve­ní Cin­Ka­ba­ret a také během pane­lo­vé dis­ku­ze, kte­rá násle­do­va­la za neděl­ním workshopem.

Hlav­ní exte­ri­é­ro­vá scé­na CIRKULUM, kde již tra­dič­ně pro­běh­lo slav­nost­ní zahá­je­ní fes­ti­va­lu, letos hos­ti­la jen zahra­nič­ní uměl­ce. Duo Loo­ky z Izra­e­le se divá­kům před­ved­lo se svým „bar­man­ským“ vystou­pe­ním. Němec­ká uměl­ky­ně Jay Toor potě­ši­la návštěv­ní­ky dovo­len­ko­vou novo­cir­ku­so­vou podí­va­nou. Švéd­ský žong­lér, milov­ník Ikea a hlav­ně před­mě­tů z toho­to řetěz­ce vhod­ných k žong­lo­vá­ní, bavil divá­ky na CIRKULUM scé­ně hned tři­krát. Návštěv­ní­ci měli na této scé­ně mož­nost zhléd­nout také vod­ní gla­di­á­tor­skou show ame­ric­kých uměl­ců Acro­bu­f­fos.

Po dvou letech se fes­ti­val vrá­til také na nej­vět­ší porub­ský kru­ho­vý objezd. Vznik­la zde scé­na RONDL, na kte­ré se během celé­ho fes­ti­va­lu před­vá­dě­la Mla­dá cir­ku­so­vá krev se svý­mi pro­jek­ty. Vrá­ti­ly se sem také part­ner­ské zóny ČEZ FAMILY PARK a KREATIVNÍ EVROPA, dvě tra­dič­ní worksho­po­vé scé­ny, kde se moh­ly vyřá­dit hlav­ně děti, ovšem pod vede­ním zku­še­ných lektorů.

Na dal­ší ven­kov­ní scé­ně La Ram­b­la se divá­kům před­sta­vi­li pou­lič­ní uměl­ci v mno­ha obo­rech. Kro­mě mimů, živých soch, chů­da­řů a kou­zel­ní­ků si moh­li návštěv­ní­ci počkat na fran­couz­ské bube­ní­ky Moz Drums, chor­vat­ské­ho muzi­kan­ta Magis­ter Ludi Man Band, ital­ské­ho lout­ká­ře Rufi­no Clow­na nebo nizo­zem­ské duo Com­pag­nie with balls.

V pro­sto­ru před Gale­rií Duk­la vystu­po­va­li chil­ský mim Mur­mu­yo a čeští dlou­há­ni na chů­dách zde divá­kům před­ved­li své před­sta­ve­ní Expe­di­ce.

Vzdělávací složka a sociální oblast

Zají­ma­vou novin­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku byla vzdě­lá­va­cí slož­ka fes­ti­va­lu. Kro­mě tra­dič­ních worksho­pů, kte­ré pro­běh­ly v sobo­tu a nedě­li ráno, letos popr­vé se zce­la napl­ně­nou kapa­ci­tou, se usku­teč­ni­la také pane­lo­vá dis­ku­se na téma „nový cir­kus“, kte­ré se zúčast­ni­li pro­fe­si­o­ná­lo­vé v obo­ru nový cir­kus a pou­lič­ní diva­dlo a mla­dí uměl­ci. V jejím rám­ci pro­běh­lo pře­dá­vá­ní zku­še­nos­tí, infor­ma­cí a nových tren­dů v těch­to umě­lec­kých disciplínách.

Jako již tra­dič­ně navští­vi­ly v pátek dopo­led­ne scé­nu Šapi­tó děti z něko­li­ka porub­ských škol a moh­ly tak v exklu­ziv­ní čes­ké před­pre­mi­é­ře zhléd­nout vystou­pe­ní brit­ské­ho uměl­ce Pan­Got­tic. Poz­dě­ji během fes­ti­va­lu dosta­li mož­nost zdar­ma navští­vit někte­rá inte­ri­é­ro­vá před­sta­ve­ní také děti z dět­ských domo­vů a han­di­ca­po­va­ní z růz­ných center.

CIRKULUM na cestách

Nový mezi­ná­rod­ní pro­jekt, kte­rý vzni­kl díky pod­po­ře Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, měs­ta Opa­vy, Nové­ho Jičí­na, Kar­vi­né a Pol­ska v rám­ci pre­zen­ta­ce a pro­pa­ga­ce fes­ti­va­lu CIRKULUM. Jeho prv­ní roč­ník pro­bě­hl v obdo­bí 1.–8. červ­na v dal­ších měs­tech Morav­sko­slez­ské­ho kra­je a také v rám­ci mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce v pol­ské Rati­bo­ři. Díky tomu­to pro­jek­tu dochá­zí ke vzdě­lá­vá­ní a eduka­ci v oblas­ti nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla všech věko­vých sku­pin. Na nově při­pra­ve­né scé­ně byly vidě­ny pou­lič­ní novo­cir­ku­so­ví uměl­ci z Itá­lie, Nové­ho Zélan­du, Švéd­ska, Chor­vat­ska a Němec­ka, kte­ří účin­ku­jí po celém svě­tě. V rám­ci fes­ti­va­lu CIRKULUM NA CESTÁCH se před­sta­vi­la také akro­ba­tic­ká insce­na­ce OnThe­Road, kte­rá repre­zen­tu­je ost­rav­skou novo­cir­ku­so­vou ško­lu UmCir­kum na tuzem­ských a zahra­nič­ních mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lech. OnThe­Road zís­ka­lo v roce 2019 cenu divá­ka na Klaun­ském fes­ti­va­lu v Milá­ně.

Pokud jste letos na CIRKULUM zaví­ta­li, jis­tě nám dáte za prav­du, že letoš­ní roč­ník byl oprav­du nád­her­nou podí­va­nou a skvě­le strá­ve­ným víken­dem pro celé rodi­ny. Letos snad popr­vé se také obe­šel bez deš­tě, a tak všech­na před­sta­ve­ní byla ode­hrá­na v časech jim určených.

Celý tým orga­ni­zá­to­rů, kte­rý mimo­cho­dem není nijak vel­ký a sklá­dá se z nad­šen­ců do nové­ho cir­ku­su a kaž­dý rok tohle pro vás dělá, pro­to­že je to baví, by vám rád podě­ko­val za nád­her­nou atmo­sfé­ru, kte­rou jste na fes­ti­va­le spo­lu s uměl­ci vytvo­ři­li a těší­me se na vás zase za rok v červnu!

Ročník 2019

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.