Skip to main content

Pracujeme na tom!

Vele­vá­že­né publikum,
už se to blí­ží! Celý náš tým usi­lov­ně pra­cu­je na 5. roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM 2020!

Brzy začne­me odha­lo­vat všech­ny účin­ku­jí­cí, kte­ří prv­ní červ­no­vý víkend při­je­dou zpes­t­řit porub­skou Hlav­ní třídu!

Již tra­dič­ně se může­te těšit na nabi­tý pro­gram čes­kých, ale hlav­ně zahra­nič­ních uměl­ců. Vel­ké zastou­pe­ní bude mít dale­ká Argen­ti­na, kte­rá má jed­nu z nej­vět­ších plat­fo­rem nové­ho cir­ku­su vůbec, a my z ní peč­li­vě vybra­li ty nej­lep­ší uměl­ce. Dal­ší země v zastou­pe­ní budou napří­klad Fran­cie, Itá­lie, Bra­zí­lie, Němec­ko, Japon­sko a Čes­ká republika.

Jako kaž­dý rok bude fes­ti­val sesta­vo­vat z něko­li­ka ven­kov­ních a vnitř­ních scén poblíž Alšo­va námě­sí v Porubě, ty však bude letos pro­vá­zet pár změn, kte­ré si zatím nechá­me pro sebe. Věří­me ale, že bude­te nadšeni.

Neza­po­meň­te tedy pozor­ně sle­do­vat náš Face­book, Instagram a webov­ky, brzy totiž před­sta­ví­me prv­ní stree­to­vé uměl­ce a také hlav­ní hvězdu fes­ti­va­lu, na jejichž vel­ko­le­pou show si bude­te moci zakou­pit vstupenky.

Tým CIRKULUM

Ročník 2020

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.