Skip to main content

Cirkulum letos nabídne představení pod šapitó a novou scénu pro děti

Dru­hý červ­no­vý víkend Ost­ra­va opět oži­je pou­lič­ním umě­ním a sta­ne se na něko­lik dní evrop­ským cen­t­rem nové­ho cir­ku­su. Od 9. do 11. červ­na 2017 se totiž v kuli­sách měst­ské památ­ko­vé zóny v Ost­ra­vě-Porubě usku­teč­ní v pořa­dí již dru­hý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho fes­ti­va­lu nové­ho cir­ku­su a pou­lič­ní­ho diva­dla CIRKULUM, kte­rý zno­vu při­ne­se boha­tý pro­gram, plejá­du účin­ku­jí­cích z celé­ho svě­ta a letos také něko­lik výraz­ných novinek.

Tou hlav­ní je nová inte­ri­é­ro­vá scé­na, kte­rá vznik­ne ve vel­kém cir­ku­so­vé­ho šapi­tó. „Pev­ně věří­me, že mož­nost sle­do­vat před­sta­ve­ní v ori­gi­nál­ním a vel­mi kon­takt­ním cir­ku­so­vém pro­stře­dí divá­kům ješ­tě umoc­ní již tak výji­meč­né zážit­ky, kte­ré nabí­zí dra­ma­tur­gie letoš­ní­ho roč­ní­ku,“ říká Vác­lav Pokor­ný, umě­lec­ký ředi­tel fes­ti­va­lu Cir­ku­lum. Vel­ký cir­ku­so­vý stan vyros­te pří­mo na kru­ho­vém objez­du upro­střed Hlav­ní tří­dy a sta­ne se tak domi­nan­tou celé­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dění.

Divá­ci však nepři­jdou ani o původ­ní scé­nu umís­tě­nou v pro­sto­ru Nové auly VŠB. „Zde uve­de­me napří­klad čes­kou pre­mi­é­ru zbru­su nové­ho čes­ko-slo­ven­ské­ho pro­jek­tu Cir­kus Jáno­šík s před­sta­ve­ním, kte­ré je ori­gi­nál­ním zpra­co­vá­ním kla­sic­ké­ho díla snoubí­cí nový cir­kus, diva­dlo, folk­lór či vrchol­nou akro­ba­cii“, dopl­ňu­je Ondřej Haj­ko, hlav­ní koor­di­ná­tor celé­ho pro­jek­tu, pod­le kte­ré­ho bude dal­ší význam­nou novin­kou letoš­ní­ho roč­ní­ku také ori­gi­nál­ní dět­ská scé­na ČEZ Fami­ly park. „Jde o novou scé­nu zamě­ře­nou na děti a celé rodi­ny a to nejen pro­gra­mo­vě. Sou­čás­tí scé­ny je totiž také ote­vře­ná ško­la nové­ho cir­ku­su, relax zóna či výtvar­né díl­ny pro děti i jejich rodi­če. Kon­cept jsme spo­lu s Nada­cí ČEZUmCir­kum – ško­lou nové­ho cir­ku­su při­pra­vi­li tak, aby si na své při­šli všech­ny gene­ra­ce od dětí po pra­ro­di­če,“ doplňuje.

Všech­na hlav­ní před­sta­ve­ní fes­ti­va­lu Cir­ku­lum opět pro­běh­nou s podti­tu­lem „čes­ká pre­mi­é­ra“ a vstu­pen­ky na ně je mož­né zakou­pit od 20. úno­ra výhrad­ně na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu www.cirkulum.cz či v poklad­ně infor­mač­ní­ho a kul­tur­ní­ho cen­t­ra Poru­ba na Hlav­ní třídě.

Ročník 2017

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.