Skip to main content
Workshop hand balancing

Workshop hand balancing 

Workshop hand balan­cin­gu v úžas­ném pro­stře­dí cir­ku­so­vé­ho šapi­tó. Workshop je určen všem zájem­cům o tuto novo­cir­ku­so­vou dis­ci­plí­nu a bude veden zku­še­ný­mi lek­to­ry z Holand­ska a Čes­ka, kte­ří nyní půso­bí prá­vě v Nizozemsku.

Lek­tor Paul ven der Maat vystu­do­val cir­ku­so­vou aka­de­mii v Til­bur­gu je z Nizo­ze­mí a nyní se svou sku­pi­nou B side com­pa­ny ces­tu­jí hlav­ně po Fran­cii a vyu­ču­je v cir­ku­se Nevermind.

  • Pro­sí­me všech­ny zájem­ce, aby se zare­gis­tro­va­li na emai­lu cirkulum@cirkulum.cz
  • Cena worksho­pu na oso­bu je pou­hých 150 Kč, plat­ba na místě.
  • Kapa­ci­ta je ome­ze­na na 10 osob, pro­sím neza­po­meň­te se regis­tro­vat.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.