L’Enjoliveur

L’Enjoliveur

Rač­te se nalo­dit na na palu­bu fran­couz­ské lodi, kde posád­ku tvo­ří novo­cir­ku­so­ví umělci!

Cap je vel­ko­le­pé před­sta­ve­ní s námoř­nic­kou tema­ti­kou fran­couz­ské­ho putov­ní­ho sou­bo­ru L’Enjoliveur . Pod plach­tou cir­ku­so­vé­ho šapi­to vás CAP nebo­li „kapi­tán“ vez­me na palu­bu své lodi. Kot­va se „zved­ne“ a palu­ba se pro­mě­ní v taneč­ní par­ket, kde se z námoř­ní­ků, lod­ní­ka, prv­ní­ho důstoj­ní­ka a kapi­tá­na sta­nou klauni, muzi­kan­ti a akro­ba­té. Všich­ni spo­leč­ně se vydá­va­jí na ces­tu, kde cíl a ces­ta splý­va­jí v jed­no. Novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, ve kte­rém se tanec na laně, hud­ba, akro­ba­cie, humor a svě­tel­ná show spo­ju­jí v jeden neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek při­plou­vá z Fran­cie až do Ostravy.

Sou­bor L’E­n­jo­li­ve­ur vzni­kl s tou­hou oslo­vit všech­ny divá­ky a nabíd­nout cir­ku­so­vá před­sta­ve­ní v popu­lár­ní for­mě. Jejich před­sta­ve­ní mají intim­ní, bohém­ský nádech, kde humor a leh­kost jsou na den­ním pořád­ku. Od roku 2004 putu­je L’E­n­jo­li­ve­ur s jejich vlast­ním šapi­to a marin­got­ka­mi po cestách, hlav­ně po Fran­cii, ale i Evropě.

Dámy a páno­vé, vítej­te na palubě!

lenjoliveur.com

Vstupné 

  • Dospě­lí:

    360 Kč

  • Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti:

    260 Kč

Pátek, 9. 6. v 20.30 hodin
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 10. 6. v 20.30 hodin
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 11. 6. v 14.00 hodin
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival CIRKULUM je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.

Copyright © 2004–2023 – Cirkus trochu jinak z.s., e-mail: info@cirkusjinak.cz

Created by WebCenter