Skip to main content
L’Homme Cirque The Show

L’Homme Cirque The Show 

Svě­to­vě oce­ňo­va­ný pro­va­zo­cho­dec a vete­rán pro­slu­lé­ho Cirque de Soleil zaví­tá i do Ostravy.

Jeho vlast­ní pro­jekt L’Homme Cirque The Show, je vzru­šu­jí­cí cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní, u kte­ré­ho bude­te tajit dech, i smí­chy se za bři­cho popa­dat. V intim­ní atmo­sfé­ře cir­ku­so­vé­ho šapi­tó, kte­ré bylo spe­ci­ál­ně navr­že­no pro tuto show, se dočká­te i vel­ko­le­pé­ho finá­le, kte­ré jen pod­trh­ne neo­pa­ko­va­tel­ný záži­tek z této dechbe­rou­cí podí­va­né. David Dimi­t­ri ali­as “Lord of the Wire”, jak jej nazva­ly zná­mé novi­ny The New York Times, se pro­sla­vil i díky měs­tu Plzeň, kde v roce 2015 na slav­nost­ním zahá­je­ní Evrop­ské­ho hlav­ní­ho měs­ta kul­tu­ry pře­šel 300 met­rů dlou­hé lano ukot­ve­né ve výš­ce 70 metrů.

daviddimitri.ch

  • Dél­ka představení:
    60 minut

Vstupné 

Dospě­lí
460 Kč
Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti
360 Kč
1 dospě­lý + 1 dítě
740 Kč
2 dospě­lí + 1 dítě
1030 Kč
2 dospě­lí + 2 děti
1150 Kč
Stře­da, 7. 6. v 18.00 hodin
Kou­pit vstupenky
Čtvr­tek, 8. 6. v 18.00 hodin
Kou­pit vstupenky
Pátek, 9. 6. v 19.00 hodin
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 10. 6. v 19.00 hodin
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 11. 6. v 18.00 hodin
Kou­pit vstupenky

Zvýhodněné vstupné 

Při zakou­pe­ní vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní v šapi­tó od nás dosta­ne­te vstup na pře­sta­ve­ní Cia Paki Paya na hra­dě zdar­ma.

Pás­ku pro vstup na hrad si vyzved­ne­te na mís­tě v infostán­ku nebo při vstu­pu do šapi­tó před představením.

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.