Skip to main content
Cia Paki Paya

Cia Paki Paya 

Cena­mi ověn­če­né novo­cir­ku­so­vé před­sta­ve­ní Shake Shake Shake je zábav­nou podí­va­nou v ryt­mu dis­co hudby.

Show se z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá vyso­ko nad hla­va­mi divá­ků, pro­to­že v hlav­ní roli tu nevy­stu­pu­je jen špa­něl­ská tro­ji­ce artis­tů, ale také jejich vlast­ní ori­gi­nál­ní akro­ba­tic­ká kon­struk­ce, kte­rá se tyčí vyso­ko smě­rem k nebi. Shake Shake Shake vsá­zí také na vel­kou inter­ak­ci s divá­ky, kdy se tak sami sta­nou čtvr­tým vystu­pu­jí­cím. Ener­gic­ká a extra­va­gant­ní atmo­sfé­ra spo­lu s vel­kou dáv­kou skvě­lé­ho humo­ru zaru­ču­je plných 50 minut smí­chu a emo­cí pro malé i velké.

Špa­něl­ský sou­bor Cia Paki Paya jsou v umě­lec­kém svě­tě zná­mým pojmem. Vytvá­ří mul­ti­dis­ci­pli­nár­ní před­sta­ve­ní se spe­ci­a­li­za­cí na vzduš­nou akro­ba­cii, s kte­rý­mi již více než 10 let ces­tu­jí po celé Evropě.

Před­sta­ve­ní Shake Shake Shake, kte­ré bude­te mít mož­nost zhléd­nout i v Ost­ra­vě zís­ka­lo řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní, z nich lze jme­no­vat napří­klad: Cena poro­ty za nej­lep­ší pou­lič­ní před­sta­ve­ní na zná­mém fes­ti­va­le Mira­mi­rO v Belgii.

ciapakipaya.com

  • Dél­ka představení:

    70 minut

Vstupné 

Dospě­lí

120 Kč

Děti, seni­o­ři, ZTP a studenti

70 Kč

Pátek, 9. 6. v 18.00 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky
Sobo­ta, 10. 6. v 17.00 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky
Nedě­le, 11. 6. v 15.30 hodin
Scé­na: Hrad
Kou­pit vstupenky

Sdílejte se svými přáteli

Pořadatel festivalu

Cirkus trochu jinak, z.s.
V Zálomu 2948/1
700 30 Ostrava — Zábřeh

DIČ: CZ22878670
IČ: 22878670

Tel: +420 608 257 694
E-mail: cirkulum@cirkulum.cz

Zájemci o stánek na festivalu kontaktujte: produkce@cirkulum.cz

Festival Cirkulum je první mezinárodní festival svého druhu v Moravskoslezském kraji. Originální koncept festivalu, který nemá obdoby na Moravě ani ve Slezsku, zahrnuje prezentaci a popularizaci uměleckých žánrů jako jsou nový cirkus, pantomima či pouliční, pohybové a improvizační divadlo.